DAL - Društvo arhitektov Ljubljana

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

AVTORSKE PRAVICE ARHITEKTOV
PRAVNO MNENJE GLEDE ARHITEKTOVE PRAVICE

 

 

 

Pravno mnenje glede arhitektove pravice po tretjem odstavku 44. člena ZASP(1)

 

 

izdelal Gregor Maček(2), ITEM d. o. o.(3)

dne 05. 12. 2016

naročnik: Društvo arhitektov Ljubljana

 

 

 

Povzetek mnenja

V skladu s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah(4) (v nadaljevanju ''ZASP'') mora lastnik zgrajenega objekta, ki je bil nagrajen na javnem natečaju, za predelavo objekta pridobiti soglasje nagrajenega avtorja/arhitekta. Soglasje lastniku ne sme povzročiti nesorazmernih stroškov oziroma znatno podaljšati časa predelave.

 

Menimo, da ima nagrajeni arhitekt / avtor po omenjeni določbi ZASP pravico svoje soglasje podeliti pod pogojem, da sam projektira predelavo objekta, vendar je arhitekt / avtor omejen z zakonsko zahtevo, da ne sme povzročati znatnega podaljšanja ali nesorazmernih stroškov.

 

 

OBRAZLOŽITEV

 

Pravno vprašanje

V konkretnem primeru je bilo zastavljeno vprašanje, kakšne pravice ima arhitekt prvotnega objekta, ko želi lastnik ta objekt predelati. Ce je odgovor pritrdilen, se nadaljnje vprašanje glasi, pod kakšnimi pogoji in ali ta arhitektova pravica obsega tudi pravico, da arhitekt sam projektira predelavo.

 

 

Ureditev pravice do predelave po 44. členu ZASP

Pri zgrajenih arhitekturnih objektih je lastnik načeloma prost, da delo predela (prvi odstavek 44. člena ZASP(5)), kar je sicer izjema od splošne materialne avtorske pravice do predelave avtorskega dela po 7. členu ZASP. Pri tem mora lastnik upoštevati le moralno avtorsko pravico do spoštovanja dela (drugi odstavek 44. člena ZASP(6)).

 

 

Vendar pa ZASP v tretjem odstavku 44. člena prosto predelavo dodatno omejuje v korist avtorja, če je bil

objekt nagrajen na javnem natečaju, kot bo podrobneje pojasnjeno v naslednjem razdelku.

 

 

Pogoji po tretjem odstavku 44. člena ZASP(7)

Ce je bil arhitekturni objekt nagrajen na javnem natečaju, ZASP poleg moralne avtorske pravice do

spoštovanja dela, avtorju podeljuje dodatno materialno pravico, da mora v primeru predelave lastnik od

avtorja pridobiti soglasje.

 

 

Arhitektova pravica do izdelave projekta predelave

Menimo, da v okvir pridobitve soglasja za predelavo, ki ga mora lastnik pridobiti od avtorja, spada tudi avtorjeva pravica, da svoje soglasje pogojuje s tem, da predelavo izdela sam, kar po našem mnenju izhaja iz naslednjih razlogov:

 

 

1. Najbolj smiselna pridobitev soglasja za predelavo je v tem, da avtor sam predela originalno nagrajeno delo, saj je v tem primeru soglasje že vsebovano v sami izdelavi predelave. Situacija, v kateri bi lastnik najprej naročil predelavo pri tretji osebi, nato pa bi moral od avtorja prvotnega objekta pridobiti soglasje in tvegati zavrnitev, je za lastnika objekta sicer možna, vendar je precej bolj neugodna in tvegana. 

 

2. V prejšnji verziji ZASP(8) je bila ta avtorjeva pravica konkretneje opredeljena, da je moral lastnik objekta predelavo najprej ponuditi avtorju prvotnega dela, če je bil ta živ in običajno dosegljiv. Trenutno veljavni ZASP je avtorjevo pravico omejil le na objekte, ki so bili nagrajeni na javnem natečaju, po drugi strani pa je razširil izvajanje te avtorjeve pravice, in sicer da lahko podeli soglasje pod pogoji, ki si jih zamisli. To pomeni, da če avtor ne želi ali nima možnosti, da bi prevzel projekt predelave, lahko to svojo pravico do podelitve ali zavrnitve soglasja uveljavi na druge načine.

 

3. Glede na to, da je podelitev soglasja omejena z materialnimi (in ne moralnimi) pogoji, in sicer soglasje ne sme povzročiti lastniku prekomerne stroške ali znatno podaljšati časa predelave, je jasno, da gre pri tej pravici za avtorjevo materialno pravico. Tudi sicer je pravica do predelave po 7. členu umeščena med materialne avtorske pravice. Iz tega izhaja, da bo lastnik objekta svojo dolžnost, da od avtorja pridobi soglasje, v praksi najenostavneje izpolnil tako, da bo najprej predelavo ponudil avtorju. Ce se avtor odloči, da bo projektiral predelavo, pa zakon določa, da uveljavitev te pravice lastniku objekta ne sme povzročiti dodatnih prekomernih stroškov ali podaljšati časa predelave. Ker so cene arhitekturnih storitev na objektiven način določljive v skladu z metodologijami(9), ki so uradno priznane s strani stanovskih organizacij, kot sta Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirska zbornica Slovenije (IZS), ter s strani Ministrstva za javno upravo(10), menimo, da se bo avtorjevo projektiranje v okviru teh cen štelo za ustrezno po tretjem odstavku 44. člena ZASP.

 

 

Zaključek

Na podlagi zgoraj navedenega zaključujemo, da mora v skladu s tretjim odstavkom 44. člena ZASP lastnik zgrajenega objekta, ki je bil nagrajen na javnem natečaju, za predelavo objekta pridobiti soglasje nagrajenega avtorja/arhitekta. Soglasje lastniku ne sme povzročiti nesorazmernih stroškov oziroma znatno podaljšati časa predelave.

 

 

Menimo, da ima arhitekt oziroma avtor pravico svoje soglasje podeliti pod pogojem, da sam projektira predelavo objekta, če pri tem ostaja znotraj okvira prepovedi povzročanja znatnega podaljšanja ali nesorazmernih stroškov.

 

 

 

 

 

 

(1) To pravno mnenje je bilo izdelano na podlagi vprašanja naročnika upoštevaje zakon in dostopno sodno prakso. To pravno mnenje seveda ne daje zagotovila, da bodo sodišča ali drugi uradni organi pri odločanju v konkretnih primerih zavzeli identična stališča.

 

(2) Gregor Maček, univ. dipl. prav., univ, dipl. inž. el., evropski in slovenski zastopnik za patente, modele in znamke.

 

(3) ITEM d.o.o., Zastopniška pisarna za patente in blagovne znamke; vpisana v register zastopnikov pri Uradu RS za intelektualno lastnino po št. 134; soglasje Ministrstva za pravosodje k tarifi po 144. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (pod opr. št. 312-1/2009 z dne 4. 3. 2009, objavljeno v Uradnem listu RS št. 23/09) in 133. členu Zakona o industrijski lastnini (pod opr. št. št. 429-1/2004 z dne 9. 2. 2004, objavljeno v Uradnem listu RS št. 16/04).

 

(4) Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15).

 

(5) Prvi odstavek 44. člena ZASP: "Lastnik zgrajenega arhitekturnega objekta lahko to delo prosto predela."

 

(6) Drugi odstavek 44. člena ZASP: "Pri izvajanju določb prejšnjega odstavka mora lastnik upoštevati avtorjevo pravico do spoštovanja dela."

 

(7) Tretji odstavek 44. člena ZASP: "Kadar je bil objekt nagrajen na javnem natečaju, mora lastnik pridobiti soglasje avtorja. Soglasje lastniku ne sme povzročiti nesorazmernih stroškov oziroma znatno podaljšati časa predelave."

 

(8) Prejšnji 44. člen ZASP:

"(1) Ce namerava lastnik arhitekturnega objekta to delo predelati, mora predelavo prednostno ponuditi avtorju prvotnega dela, če je ta živ in običajno dosegljiv.

(2) Ce avtor neupravičeno odkloni sodelovanje, lahko lastnik delo prosto predela. Pri tem mora spoštovati moralne avtorske pravice avtorja."

 

(9) Za izračun vrednosti arhitekturnih oz. inženirskih storitev se upoštevajo strokovne metodologije, kot so:

a. Merila za vrednotenje inženirskih storitev (IZS) (http://www.izs.si/dobra-praksa/merilaza-vrednotenje-inzenirskih-storitev),

b. Poenostavljena merila za vrednotenje projektantskih storitev za stavbe (IZS in ZAPS) (http://www.izs.si/dobra-praksa/merila-za-vrednotenje-inzenirskih-storitev/).

c. Merila za vrednotenje projektantskih storitev ZAPS: Arhigram in Urbigram (http://www.zaps.si/index.php?m_id=strokovna_cena)

 

(10) Smernice za javno naročanje arhitekturnih storitev (verzija 1.0, junij 2016), ki jih je sprejelo Ministrstvo za javno upravo priznavajo kriterije obeh zbornic (ZAPS in IZS) za izračunavanje vrednosti storitev tudi pri javnih naročilih arhitekturnih in inženirskih storitev.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

© 2018 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE