DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

STATUT SKLADA ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

Preambula:

 

Plečnikova nagrada je bila kot priznanje za največje dosežke pri oblikovanju našega okolja ustanovljena na pobudo delovnega kolektiva Ambient iz Ljubljane ob stoletnici rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Plečnikova nagrada je kmalu upravičila svoje poslanstvo, zato so se podpisniki tega statuta odločili, da ustanovijo Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, katerega namen je podeljevanje Plečnikovih nagrad in drugih Plečnikovih odličij. Ta statut določa namen podeljevanja Plečnikovih odličij, postopek njihovega podeljevanja, organizacijo Sklada, njegove organe, ter pravice in obveznosti podpisnikov tega statuta v zvezi s Skladom.

 

 

I. SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

1. člen 
PLEČNIKOV SKLAD

 

(1)  Poslanstvo Sklada arhitekta Jožeta Plečnika (v nadaljevanju: Sklad) je podeljevanje Plečnikovih odličij ter varovanje in promocija Plečnikove dediščine.

(2)  Sklad je ustanovljen in deluje na podlagi tega Statuta. Člani sklada so vsi podpisniki tega statuta.

 

 

II. PLEČNIKOVA ODLIČJA

 

2. člen  
NAMEN PODELJEVANJA PLEČNIKOVIH ODLIČIJ

 

(1)  Namen podeljevanja Plečnikovih odličij je pospeševati in dajati javno priznanje najboljšim dosežkom na področju oblikovanja našega okolja.

(2)  Plečnikova odličja se podeljujejo za dosežke na področju oblikovanja okolja (arhitektura, urbanizem, krajinska arhitektura, notranja oprema), za dosežke na področju arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike ter za siceršnje prispevke k bogatitvi arhitekturne kulture oziroma uveljavljanju arhitekture.

(3)  Plečnikova odličja podeljuje Sklad arhitekta Jožeta Plečnika (v nadaljevanju: Sklad).

 

3. člen  
PLEČNIKOVA ODLIČJA

 

(1)  Plečnikova odličja so:

-          Plečnikova nagrada,

-          Plečnikova medalja,

-          priznanje za izvajalski dosežek

-          in študentsko priznanje

(2)  Plečnikova nagrada je osrednje javno priznanje za vrhunsko stvaritev na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in notranje opreme, ki pomeni najkvalitetnejšo arhitekturno realizacijo slovenskega avtorja, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali tujini. Plečnikovo nagrado sestavljajo:

-          denarna nagrada, ki znaša praviloma polovico seštevka Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada z odštevkom materialne vrednosti Plečnikovega svečnika;

-          Plečnikov svečnik z vgraviranim imenom nagrajenca ali nagrajencev;

-          diploma.

(3)  Plečnikova medalja pomeni bodisi priznanje za aktualno realizacijo ali delo na področjih iz drugega odstavka tega člena bodisi priznanje za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike ali za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture oz. uveljavljanju arhitekture. Plečnikova medalja se lahko podeli tudi za življensko delo, torej za celoten opus nekega avtorja s prej naštetih področij. Plečnikovo medaljo sestavljata:

-          plaketa s Plečnikovim portretom z vgraviranim imenom nagrajenca.

-          diploma.

(4)  Priznanje za izvajalski dosežek je nagrada za izjemno kvaliteten izvajalski dosežek v konkretni arhitekturni realizaciji, za izjemno kvalitetno obrtniško delo ali izvajalsko proizvodnjo v časovno nedoločenem obdobju. Priznanje predstavlja diploma.

(5)  Študentsko priznanje se podeljuje uspešnemu študentu. Študentsko priznanje se podeljuje na predlog mentorja študenta oziroma fakultete. Priznanje predstavljata diploma ter subvencija za študijsko potovanje. Poročilo o potovanju mora študent predložiti v pisni ali risarski obliki.

(6)  Če katero od odličij prejme več avtorjev, prejme vsak nagrajenec svojo diplomo, ostala odličja pa so unikatna in jih prejmejo vsi prejemniki odličja skupaj.

 

 

III. POSTOPEK PODELITVE PLEČNIKOVIH ODLIČIJ

 

4. člen  
RAZPIS

(1)  Plečnikova odličja se podeljujejo enkrat letno.

(2)  Razpis za Plečnikova odličja se objavi v najmanj enem dnevnem časopisu ter na spletni strani DAL in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije vsako leto najkasneje do 1. februarja, praviloma na dan Plečnikovega rojstva 23.januarja.

 

5. člen  
PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ODLIČJA

(1)  Rok za predloge za Plečnikova odličja je en mesec po objavi razpisa. Predloge sprejema strokovna žirija Sklada (v nadaljevanju: žirija) na sedežu sklada.

(2)  Kandidate za Plečnikova odličja lahko predlaga vsakdo, vključno z avtorji del samimi. Izjema so kandidati za študentska priznanja, ki jih lahko predlagajo le fakultete oziroma mentorji študentov.

 

6. člen  
IZBOR PREDLOGOV ZA ODLIČJA

(1)  O prejemnikih Plečnikovih odličij odloči strokovna žirija (v nadaljevanju: žirija)

(2)  Žirija si mora pred odločitvijo ogledati predlagana dela na kraju samem.

(3)  Žirija mora svoj sklep o podelitvi Plečnikovih odličij predložiti skupščini Sklada v pismeni obliki v 25 dneh po koncu roka za prejem predlogov. Poročilo mora vsebovati:

-          pregled vseh prispelih predlogov

-          predloge, izbrane za Plečnikova odličja

-          utemeljitev izbora predlogov za Plečnikova odličja.

(4)  Če po mnenju žirije nobeden od prispelih predlogov ne ustreza kriterijem za podelitev Plečnikovih odličij, se Plečnikova nagrada za to leto ne podeli, sredstva pa se prenesejo za nagrado v prihodnjem letu.

(5)  Sklep žirije je dokončen.

(6)  Če Skupščina sklada ugotovi, da žirija ni delala po statutu, jo lahko razreši, vendarle najpozneje do slavnostne podelitve Plečnikovih odličij. Skupščina mora ob razrešitvi imenovati novo strokovno žirijo. V primeru razrešitve žirije o dobitnikih odličij odloči na podlagi prejetih predlogov nova žirija, ki jo je imenovala skupščina.

 

7. člen  
PODELITEV PLEČNIKOVIH NAGRAD

Slavnostna podelitev Plečnikovih odličij se opravi vsako leto, praviloma v drugi polovici aprila.

 

 

IV. VODENJE SKLADA

 

8. člen  
SKUPŠČINA SKLADA

(1)  Sklad vodi Skupščina Sklada.

(2)  Skupščino sestavljajo po en predstavnik vsakega člana Sklada. Člani Sklada imajo pravico zamenjati svojega predstavnika. Skupščino vodi predsednik Sklada, ki ga imenuje Skupščina za dobo štirih let.

(3)  Skupščina zaseda najmanj enkrat letno. Na svojih sejah odloča z večino glasov navzočih članov skupščine, razen o sprejetju oziroma spremembi statuta, ki ga skupščina sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov.

(4)  Skupščina:

-          voli upravni odbor in predsednika upravnega odbora

-          voli predsednika odbora za varovanje Plečnikove dediščine

-          imenuje vsakoletno žirijo,

-          potrjuje finančni plan, sprejme finančno poročilo in določi letne finančne obveznosti podpisnikov Statuta

-          odloča o novih podpisnikih Sklada.

-          sprejema in spreminja statut in druge akte sklada.

-          in sprejema druge odločitve, pomembne za organizacijo Sklada in izvajanje njegovega poslanstva.

 

9. člen  
UPRAVNI ODBOR

(1)  Upravni odbor, ki ga sestavlja enajst članov vključno s predsednikom, skrbi za izvajanje nalog Sklada.

(2)  Upravni odbor ter predsednika Upravnega odbora izvoli skupščina za dobo štirih let. Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov podpisnikov:

-          Mestne občine Ljubljana

-          Ministrstva za okolje in prostor

-          Ministrstva za kulturo

-          Iz vrst strokovnih društev

-          Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

-          Fakultete za arhitekturo

-          Biotehniške fakultete - Oddelka za krajinsko arhitekturo

-          Urbanističnega inštituta RS

-          in drugih.

(3)  Upravni odbor predlaga skupščini finančni plan in finančno poročilo in poročilo o delovanju sklada.

(4)  Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, pri čemer ima glas predsednika upravnega odbora v primeru neodločenega števila glasov dvojno vrednost.

 

10. člen  
ODBOR ZA VAROVANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE

(1)  Odbor za varovanje Plečnikove dediščine je strokovno telo, ki ga vodi predsednik. Odbor skrbi za varovanje in promocijo Plečnikove arhitekture.

(2)  Odbor za varovanje Plečnikove dediščine in njegovega predsednika izvoli Skupščina za obdobje štirih let. Predsednik Odbora za varovanje Plečnikove dediščine je član Upravnega odbora Plečnikovega sklada.

 

11. člen  
STROKOVNA ŽIRIJA

(1)  Žirija odloča o dobitnikih Plečnikovih odličij.

(2)  Žirijo sestavljajo štirje člani ter predsednik žirije. Predsednik žirije mora biti bodisi pretekli prejemnik Plečnikovega odličja, član upravnega odbora Sklada ali uveljavljen arhitekturni kritik.

(3)  Člane žirije imenuje Skupščina sklada na predlog upravnega odbora. Žirija se imenuje za eno leto. Ponovno članstvo v žiriji mogoče po preteku pet let od prejšnjega članstva v žiriji.

(4)  Delo žirije je častno. Lahko se povrnejo le morebitni materialni stroški, ki nastanejo v zvezi z delom žirije.

 

12. člen  
POSLOVANJE SKLADA

(1)  Sedež Sklada je na sedežu Društva arhitektov Ljubljane (v nadaljevanju: DAL). DAL Skladu nudi ustrezne prostore za njegovo delo, zanj opravlja potrebna administrativna dela ter na svojem transakcijskem računu zbira sredstva za delo Sklada.

 

 

V. FINANCIRANJE SKLADA

 

13. člen  
FINANCIRANJE SKLADA

 

(1)  Delovanje Sklada in sredstva za podelitev Plečnikovih odličij se financirajo iz finančnih prispevkov podpisnikov Sklada, sponzorskih sredstev, subvencij in donacij.

(2)  O višini sredstev za delovanje Sklada ter predlogu višine prispevkov posameznih podpisnikov sklada odloča Skupščina na predlog Upravnega odbora. Upravni odbor obravnava vsakoletno finančno situacijo oz. prispevke vseh podpisnikov. Na tej osnovi sprejme finančno konstrukcijo za podelitev vsakoletnih nagrad.

 

 

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV SKLADA

 

14. člen  
OBVEZNOSTI PODPISNIKOV STATUTA

 

(1)  Obveznosti članov sklada so:

-          sodelovanje pri izvajanju nalog Sklada po predstavnikih v skupščini, upravnem odboru in drugih organih sklada,

-          zagotovitev finančnih prispevkov za podeljevanje Plečnikovih odličij in delovanje Sklada.

(2)  Člani imajo pravico, da se v javnosti in poslovnih priložnostih predstavljajo kot člani Sklada in podpisniki statuta Sklada.

 

15. člen  
SPREJEM NOVIH ČLANOV IN IZSTOP ČLANOV

(1)  Skupščina Sklada sprejema nove člane z dvotretjinsko večino vseh članov skupščine.

(2)  Novi člani svoji pristop v Sklad izrazijo s podpisom tega Statuta.

(3)  Vsak član lahko izstopi iz Sklada z umikom svojega podpisa. Podpisnik, ki umakne svoj podpis, mora poravnati svoje finančne obveznosti, ki so nastale do dne njegovega umika podpisa.

 

16. člen  
SPREMEMBE STATUTA

(1)  Statut Sklada in njegove spremembe sprejema Skupščina sklada z dvotretjinsko večino vseh članov skupščine.

(2)  Statut oziroma njegove spremembe začnejo veljati s podpisom članov Sklada.

(3)  Če član sklada odkloni podpis statuta, ki ga je sprejela skupščina, se šteje, da je umaknil podpis in izstopil iz Sklada.

 

 

Statut je bil predhodno dopolnjen dne 7. marca 2001.

 

Statut je dopolnjen in spremenjen dne 21.aprila 2006.

 

išči med odličji
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2022 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE