DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

STATUT IN PRAVILNIK SKLADA ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

Preambula:

 

 

Plečnikova nagrada je bila kot priznanje za največje dosežke pri oblikovanju našega okolja ustanovljena na pobudo delovnega kolektiva Ambient iz Ljubljane ob stoletnici rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Plečnikova nagrada je kmalu upravičila svoje poslanstvo, zato so se podpisniki tega statuta odločili, da ustanovijo Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, katerega namen je podeljevanje Plečnikovih nagrad in drugih Plečnikovih odličij. Ta statut določa namen podeljevanja Plečnikovih nagrad, postopek njihovega podeljevanja, organizacijo Sklada, njegove organe, ter pravice in obveznosti podpisnikov tega statuta v zvezi s Skladom.

 

 

 

I. SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

 

 

1. člen 
PLEČNIKOV SKLAD

 

 

 

(1)  Poslanstvo Sklada arhitekta Jožeta Plečnika (v nadaljevanju: Sklad) je podeljevanje Plečnikovih nagrad ter varovanje in promocija Plečnikove dediščine.

 

(2)  Sklad je ustanovljen in deluje na podlagi tega Statuta. Člani sklada so vsi podpisniki tega statuta.

 

 

 

 

 

II. PLEČNIKOVE NAGRADE

 

 

 

2. člen  
PLEČNIKOVE NAGRADE

 

 

 

(1) Sklad podeljuje Plečnikove nagrade.

 

(2) Plečnikove nagrade so osrednja slovenska priznanja za vrhunsko delo na področjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in oblikovanja interierja.

 

(3) Način izbora in podeljevanja nagrad ter druge podrobnosti v zvezi s Plečnikovimi nagradami določa Pravilnik o podeljevanju Plečnikovih nagrad, ki ga sprejme skupščina Sklada z večino vseh prisotnih članov.

 

 

 

 

 

III.  VODENJE SKLADA

 

 

 

3. člen  
SKUPŠČINA SKLADA

 

(1)  Sklad vodi Skupščina Sklada.

 

(2)  Skupščino sestavljajo po en predstavnik vsakega člana Sklada. Člani Sklada imajo pravico zamenjati svojega predstavnika. Skupščino vodi predsednik Sklada, ki ga imenuje Skupščina za dobo štirih let.

 

(3)  Skupščina zaseda najmanj enkrat letno. Na svojih sejah odloča z večino glasov navzočih članov skupščine, razen o sprejetju oziroma spremembi statuta, ki ga skupščina sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov.

 

(4)  Skupščina:

 

-          voli upravni odbor in predsednika upravnega odbora

 

-          voli predsednika odbora za varovanje Plečnikove dediščine

 

-          imenuje vsakoletno žirijo,

 

-          potrjuje finančni plan, sprejme finančno poročilo in določi letne finančne obveznosti podpisnikov Statuta

 

-          odloča o novih podpisnikih Sklada.

 

-          sprejema in spreminja statut in druge akte sklada.

 

-          in sprejema druge odločitve, pomembne za organizacijo Sklada in izvajanje njegovega poslanstva.

 

 

 

4. člen  
UPRAVNI ODBOR

 

(1)  Upravni odbor, ki ga sestavlja enajst članov vključno s predsednikom, skrbi za izvajanje nalog Sklada.

 

(2)  Upravni odbor ter predsednika Upravnega odbora izvoli skupščina za dobo štirih let. Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov podpisnikov:

 

-          Mestne občine Ljubljana

 

-          Ministrstva za okolje in prostor

 

-          Ministrstva za kulturo

 

-          Iz vrst strokovnih društev

 

-          Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

 

-          Fakultete za arhitekturo

 

-          Biotehniške fakultete - Oddelka za krajinsko arhitekturo

 

-          Urbanističnega inštituta RS

 

-          in drugih.

 

(3)  Upravni odbor predlaga skupščini finančni plan in finančno poročilo in poročilo o delovanju sklada.

 

(4)  Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov, pri čemer ima glas predsednika upravnega odbora v primeru neodločenega števila glasov dvojno vrednost.

 

 

 

5. člen  
ODBOR ZA VAROVANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE

 

(1)  Odbor za varovanje Plečnikove dediščine je strokovno telo, ki ga vodi predsednik. Odbor skrbi za varovanje in promocijo Plečnikove arhitekture.

 

(2)  Odbor za varovanje Plečnikove dediščine in njegovega predsednika izvoli Skupščina za obdobje štirih let. Predsednik Odbora za varovanje Plečnikove dediščine je član Upravnega odbora Plečnikovega sklada.

 

 

 

6. člen  
POSLOVANJE SKLADA

 

(1)  Sedež Sklada je na sedežu Društva arhitektov Ljubljane (v nadaljevanju: DAL). DAL Skladu nudi ustrezne prostore za njegovo delo, zanj opravlja potrebna administrativna dela ter na svojem transakcijskem računu zbira sredstva za delo Sklada.

 

 

 

 

 

IV. FINANCIRANJE SKLADA

 

 

 

7. člen  
FINANCIRANJE SKLADA

 

(1)  Delovanje Sklada in sredstva za podelitev Plečnikovih odličij se financirajo iz finančnih prispevkov podpisnikov Sklada, sponzorskih sredstev, subvencij in donacij.

 

(2)  O višini sredstev za delovanje Sklada ter predlogu višine prispevkov posameznih podpisnikov sklada odloča Skupščina na predlog Upravnega odbora. Upravni odbor obravnava vsakoletno finančno situacijo oz. prispevke vseh podpisnikov. Na tej osnovi sprejme finančno konstrukcijo za podelitev vsakoletnih nagrad.

 

 

 

 

 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV SKLADA

 

 

 

8. člen  
OBVEZNOSTI PODPISNIKOV STATUTA

 

(1)  Obveznosti članov sklada so:

 

-          sodelovanje pri izvajanju nalog Sklada po predstavnikih v skupščini, upravnem odboru in drugih organih sklada,

 

-          zagotovitev finančnih prispevkov za podeljevanje Plečnikovih odličij in delovanje Sklada.

 

(2)  Člani imajo pravico, da se v javnosti in poslovnih priložnostih predstavljajo kot člani Sklada in podpisniki statuta Sklada.

 

 

 

9. člen  
SPREJEM NOVIH ČLANOV IN IZSTOP ČLANOV

 

(1)  Skupščina Sklada sprejema nove člane z dvotretjinsko večino vseh članov skupščine.

 

(2)  Novi člani svoji pristop v Sklad izrazijo s podpisom tega Statuta.

 

(3)  Vsak član lahko izstopi iz Sklada z umikom svojega podpisa. Podpisnik, ki umakne svoj podpis, mora poravnati svoje finančne obveznosti, ki so nastale do dne njegovega umika podpisa.

 

 

 

10. člen  
SPREMEMBE STATUTA

 

(1)  Statut Sklada in njegove spremembe sprejema Skupščina sklada z dvotretjinsko večino vseh članov skupščine.

 

(2)  Statut oziroma njegove spremembe začnejo veljati s podpisom članov Sklada.

 

(3)  Če član sklada odkloni podpis statuta, ki ga je sprejela skupščina, se šteje, da je umaknil podpis in izstopil iz Sklada.

 

 

 

 

 

Statut je bil dopolnjen dne 7. marca 2001.

 

Statut je bil dopolnjen in spremenjen dne 21. aprila 2006.

 

Statut je bil dopolnjen in spremenjen dne 11. januarja 2023.

 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PLEČNIKOVIH NAGRAD

 

išči med odličji
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE