DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

VRTEC CICIBAN / AJDA Ljubljana, 1974; Milan Štrukelj, Hugo Porenta, Alenka Velkavrh, Zala Dobnik; foto: Vladimir Furlan VRTEC NAJDIHOJCA / LEK; Ljubljana, 2008; Boris Briški, Sabina Les Zohil, Christian Volpi, Lidija Frankovič; foto: Dan Briški VRTEC KURIRČEK, Logatec; Rotija Badjura; foto: Tija Badjura VRTEC MAVRICA TREBNJE; Trebnje, 2011; Aleš Prinčič, Tomaž Jelovšek, Gorazd Mihelj, Roberto Righi; foto: Miran Kambič VRTEC MLADI ROD / VETRNICA; Ljubljana, 1972; Stanko Kristl; foto: Janez Kališnik VRTEC POD GRADOM / PRULE; Ljubljana, 1963; Rotija Badjura; foto: Rotija Badjura VRTEC POLJČANE; Poljčane, 2014; Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič; foto: Miran Kambič VRTEC VRHOVCI / ROŽNIK; Ljubljana, 1974; Rotija Badjura; foto: Rotija Badjura
IZ MALEGA RASTE VELIKO – POL STOLETJA SLOVENSKIH VRTCEV
RAZSTAVA

Galerija Dessa, Ljubljana

22. 12. 2014 - 14. 2. 2015

odprtje: 22. 12 .2014 ob 20h

 

Arhitektura vrtcev nikoli ni bila v ospredju razprav arhitekturne stroke, čeprav je zagotovo zelo aktualna tema. Če sta načrtovanje in gradnja slovenskih šol sorazmerno dobro raziskana in publicirana, področje razvoja arhitekturne tipologije objektov vrtcev v Sloveniji sistematično še ni bilo obdelano. Razstava v Dessi je prva, ki obravnava arhitekturo slovenskih vrtcev.

 

Otroci z odhodom iz domačega okolja v vrtec prvič vstopajo v svet družbe in javnih ustanov, srečujejo se s stavbami drugačnega merila in drugačno organizacijo. Hkrati je to eno najpomembnejših obdobij razvoja otrok. Zato izkušnja prostora, ki se v najnežnejših letih vgrajuje v otrokov spomin, sodi med temeljne gradnike njegove osebnosti. Arhitektura vrtcev je arhitektura, ki vzgaja.

 

Razstava predstavlja objekte slovenskih vrtcev, ki programske in funkcionalne zakonitosti nadgrajujejo v prostorsko in arhitekturno kvaliteto. Predstavljene vrtce odlikujejo premišljena umestitev v prostor, prostorska in oblikovna skladnost s kontekstom, sodobna prostorska zasnova, sodobno razumevanje tradicionalnih in avtohtonih arhitekturnih elementov, inovativni detajli, smiselna uporaba barv, materialov, teksture in svetlobe ter premišljeno oblikovanje prostora z upoštevanjem merila in potreb otrok. Naštetim merilom nedvomno ustreza več vrtcev, ki bi jih lahko predstavili na razstavi. A ker je prostor galerije Dessa omejen, smo se odločili za razvojni prikaz z najbolj značilnimi objekti posameznega obdobja.

 

Sledimo jim od začetkov njihove namenske gradnje skozi celotno obdobje razvoja, različne družbene uredite in demografska nihanja do danes. Retrospektivni pregled objektov zajema obdobje od začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili v Sloveniji zgrajeni prvi javni vrtci, ter sedemdeseta in osemdeseta leta, ko se je z institutom samoprispevka izgrajevala mreža javnih vrtcev po vsej državi. Sočasno so se razvijali in oblikovali osnovni standardi in normativi o njihovih prostorih. Ob zbiranju razstavnega gradiva se je razkrila širina znanja in inovativnosti, ki so ga v snovanje vrtcev »vgradili« arhitekti, ki so orali ledino na tem področju: Rotija Badjura, Jože Dobrin, Stanko Kristl, Milan Štrukelj. 

 

Pregled sodobnih vrtcev zajema obdobje od konca devetdesetih let do danes, ko se s potrebo po spremembi pravilnikov o prostorih vrtca soočajo tako tisti arhitekti, ki skušajo v novo zgrajenih vrtcih uvajati sodobnejše pristope pri oblikovanju prostora, kot tisti, ki se ukvarjajo s prenovo starejših objektov.

 

Z razstavo, ki bo potovala po Sloveniji, želimo obenem opozoriti, da prav v današnjem času s pogosto neprimernimi prenovami in energetskimi sanacijami, ki odražajo kulturno raven današnje družbe, za vedno izginjajo tudi arhitekturno kakovostne stavbe in z njimi naša kulturna identiteta.


Prav tako spodbujamo k sodelovanju vse , katerih poti se prepletajo pri načrtovanju, gradnji in življenju vrtcev: načrtovanje kvalitetnih prostorov za otroke je namreč večplasten proces, ki zahteva dobro sodelovanje različnih strok. Otroci s svojo odprtostjo, domišljijo in svobodo so najzahtevnejši uporabniki arhitekture.

 

KUSTOSINJI RAZSTAVE: Špela Nardoni Kovač, Damjana Zaviršek Hudnik

 

ORGANIZATOR: Galerija Dessa, Ljubljana
RAZSTAVO SOFINANCIRA: Ministrstvo za kulturo RS, Baumit d.o.o.
RAZSTAVO PODPIRA: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Radio Slovenija

 

PRENESI ZLOŽENKO

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Savin Sever: Učne delavnice Zavoda za gluho mladino
BILO : JE
RAZSTAVA

Galerija Dessa, Židovska steza 4, Ljubljana

10.-22. december 2014, odprtje 10. decembra ob 20.00

 

Spletna akcija
www.trajekt.org, december 2014 - marec 2015

 

BILO : JE je fotografski projekt, ki spremlja stanje slovenske modernistične arhitekture iz obdobja med letoma 1935 in 1975. Projekt z arhivskimi in sedanjimi fotografijami vzporeja nekdanje in današnje stanje izbranih slovenskih stavb iz tega obdobja. Izhodišče so arhivske fotografije, ki so nastale v letih po izgradnji. Nove fotografije so iz istih gledišč posneli študenti VIST - Oddelka za fotografijo pri predmetu Arhitekturna fotografija.

 

Projekt BILO : JE se vključuje v tematski ciklus 'Prenova', v katerem se Zavod Trajekt osredotoča na prevladujoče problematično stanje slovenske modernistične arhitekture. Mnoge stavbe so namreč nevzdrževane, zapuščene, neustrezno prenovljene, nekatere celo porušene. V zadnjih letih je širša strokovna javnost opozarjala na ta problem in ga s projekti dokumentiranja in vrednotenja skušala tudi rešiti. Vendar so prizadevanja pogosto zaman. Rušenja in neustrezni posegi so vse pogostejša. Glavni razlogi so odsotnost spomeniškega varovanja, neprepoznavanje kvalitet arhitekture in urbanizma tega obdobja, pomanjkanje kriterijev za vrednotenje, (pre)majhna časovna oddaljenost, sprememba družbenih vrednot po osamosvojitvi Slovenije in negativen odnos širše javnosti do moderne arhitekture, predvsem tiste, ki je nastala v času socializma.

 

Slovenska moderna arhitektura, katere glavnina je bila zgrajena prav v Ljubljani, je v izbranem obdobju dosegla visoko kakovostno raven v jugoslovanskem in mednarodnem okviru. Zaznamovale so jo izrazito avtorske poetike arhitektov. Njihove napredne arhitekturne in konstrukcijske zasnove stavb so zapis časa, v katerem se je gradilo z zelo skromnimi materialnimi viri in tehnologijo ter hkrati z veliko mero znanja, poguma in inventivnosti. Naprednost teh rešitev je aktualna še danes.

 

Zavod Trajekt si v okviru ciklusa 'Prenova' prizadeva opozoriti na pomen, kakovost in stanje moderne arhitekturne dediščine. Želi tudi spodbuditi širšo javnost k prepoznavanju kvalitet in značilnosti arhitekture tega obdobja ter raziskati možnosti njene regeneracije. V okviru 'Prenove' je Trajekt izvedel več projektov, nazadnje leta 2013 projekt raZLOŽIhišo s partnersko organizacijo RogLab.

 

Fotografije, ki so nastale v projektu BILO : JE, razkrivajo različna stanja slovenske moderne arhitekture. Nekatere stavbe so zgledno vzdrževane, brez večjih predelav. Mnogo je takih, ki so prepuščene propadanju, kar pa je izza bujnega zelenja, ki se je z leti razraslo, manj opazno. Številne stavbe so v zadnjih letih doživele temeljite prenove, ki so spremenile njihove oblikovne in konstrukcijske zasnove. Izgubili so se prepoznavni elementi zunanjščin in prvotne ureditve notranjščin. Spremenilo se je tudi njihovo okolje, z dozidavami in spremembami funkcije, ki so najpogosteje vodile do degradacije tako stavb kot prostora, ki jih je obdajal. Skrajno stanje predstavljajo porušene stavbe, med katerimi kot najbolj drastičen primer izstopajo dela arhitekta Savina Severja. Na mestih Severjevih arhitektur, ki so bile ene izmed najbolj inventivnih v obravnavanem obdobju, danes stojijo nakupovalni centri ali pa že leta zevajo prazne gradbene jame.

 

Vezi s preteklostjo, podatke o obstoju in originalnem stanju arhitekture najbolj nazorno vzdržujejo prav stare fotografije. Vendar vzporejanje arhivskih in sodobnih fotografij ne služi le dokumentiranju nekoč obstoječega, temveč odpira razmišljanje o časovni dimenziji arhitekture, staranju stavb, prostorskih spremembah in spremembah v njihovem okolju. Vzporejanje hkrati spodbuja tudi razmišljanje o spremembah v družbi, ki se zrcalijo v arhitekturi - o spremenjenem načinu bivanja, različnosti družbenih razmer, od pospešene 'modernizacije družbe' v preteklem obdobju in do njenega zatona v času postindustrijske družbe. Pretežni del stavbnega fonda, ki je dokumentiran v projektu, je nastal v obdobju, ko je arhitektura predstavljala pomembno sredstvo uveljavljanja in legitimizacije modernega načina bivanja. V sedanjem času vse bolj postaja predvsem sredstvo legitimizacije kapitala, a hkrati tudi njegova žrtev.

 

 

PRODUKCIJA

Trajekt - Zavod za prostorsko kulturo
VIST - Oddelek za fotografijo

 

PARTNERJI
Galerija Dessa
RogLab

 

AVTORJI FOTOGRAFIJ
Bilo: Janez Kališnik, Stane Bernik, Damjan Gale, France Tomažič
Je: Aljaž Bezjak, Andraž Bilmez, Tatjana Cankar, Igor Domijan, Peter Fettich, Matej Golob, Tomaž Kladnik, Mihaela Majerhold Ostrovršnik, Karmen Rašperger, Vid Rotar, Urška Satler, Karin Schauer, Luka Svetlin, Kim Šain, Vedran Tomšič, Vanda Tuš, Petar Valenta

 

KURATORJI PROJEKTA
Martina Malešič
Anja Planišček
Peter Rauch

 

SOFINANCIRANJE
MOL - Oddelek za kulturo

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Vrtec Mladi rod, enota Vetrnica, arh. Stanko Kristl
ARHITEKTURA IN GRADNJA VRTCEV
STROKOVNI SEMINAR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi na prvi strokovni seminar s področja načrtovanja in gradnje prostora v vrtcu, v četrtek, 18. decembra 2014 na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Glede na prostorske možnosti velike sejne sobe na ministrstvu, ki so omejene na največ 120 udeležencev, v pripravljalnem odboru vljudno prosimo, če nam svojo prisotnost čimprej potrdite na kontaktne naslove, objavljene na spletni strani. Ob potrditvi potrebujemo vaše ime in priimek ter ustanovo, pri kateri ste zaposleni in/ali jo zastopate.

 

V primeru, da bo prijav več, kot dopuščajo prostorske zmogljivosti, bomo opravili izbor glede na čas prijave in glede na zastopanost regije oz. stroke.


Prijave zbiramo najpozneje do petka, 12. 12. 2014 do 12,00 ure.

Objavljeno tudi na spletni strani ministrstva

Vljudno vabljeni!

 

PROGRAM

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MUHA DVODNEVNICA
PREDNOVOLETNA RAZPRODAJA STARIH IN NOVIH AB-JEV

Revija AB – arhitektov bilten pripravlja prednovoletno razprodajo starih in novih številk, ki bo potekala v sredo in četrtek 17. in 18. decembra od 10 do 15h pred Plečnikovo predavalnico na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (Zoisova 12).

 

RAZPRODAJNE CENE

 

- številke od l. 2013 in 2014 – 10 EUR (običajno 15 EUR)
- katalog Arhitektura= z dodatkom 15 EUR (običajno 28 EUR)
- številke od l. 2012 nazaj:
- ena za 5 EUR
- dve za 8 EUR
- tri za 10 EUR
- vsaka naslednja 3 EUR
- akcijska cena naročnine za študente do konca študija, za ostale za leto 2015
- ob naročnini 1 stara številka za darilo

 

Da bo odločitev lažja, si lahko vsebine številk ogledate na spletni strani revije.

 

Vabljeni in prinesite velike vreče!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Jesenska noč na Vegovi Mestna promenada Ogled Plečnikove dediščine z nove perspektive S supom po Gradaščici Sv. Mihael na Barju
VIZIJE SO 9

SODOBNOST PLEČNIKOVIH JAVNIH ODPRTIH PROSTOROV V MESTU

 

Društvo arhitektov Ljubljane skuša s serijo projektov/razstav z naslovom Vizije so odpreti in pokazati na nekatera prezrta poglavja problematike urejanja mesta in predlagati primerne smernice za oblikovanje posameznih urbanih ambientov. Akcija Vizije so, ki poteka že deveto leto zapored, je v strokovni in zainteresirani široki javnosti že pridobila pomembno vlogo in je zelo dobro sprejeta.

 

Z razstavo Vizije 9 želimo opozoriti na velik pomen pravilnega vzdrževanja mestnega zelenja. Pri Plečnikovih ureditvah je le-to enakovredno kompoziciji grajenega. Avtentična podoba z vegetacijo sooblikovanega odprtega prostora je izjemnega pomena za celovito razumevanje arhitektovih zasnov. Vegetacija je najobčutljivejši in najbolj spremenjeni del Plečnikovih krajinsko-arhitekturnih ureditev. Žal so nekateri ključni ljubljanski primeri zaradi neprimernega vzdrževanja izrazito degradirani. Zaradi kandidature za uvrstitev Plečnikovega avtentičnega opusa na seznam dediščine UNESCA je tema Vizij 9 še posebej aktualna.

 

S projektom bomo na podlagi predhodnih spomeniškovarstvenih analiz in raziskav na konkretnih primerih predstavili, kakšen bi bil današnji videz nekaterih prepoznavnih mestnih ambientov, če bi jih v preteklih desetletjih primerneje vzdrževali. S tem bi ohranili izvirno podobo Plečnikove dediščine in njeno vpetost v organizem mesta, obenem pa bi nadgradili promocijo in trženje slovenske prostorske kulture.

 

Od 26. novembra do 2. decembra bo razstava tradicionalno na ogled na Kongresnem trgu, da se bo s problematiko lahko seznanila čim širša javnost.


Ob odprtju razstave v galeriji Kresija 2. decembra ob 18. uri bodo avtorji predstavili svoje predloge javnosti, nato pa želimo odpreti strokovno in konstruktivno debato.

 

DAL je v sodelovanju z ljubljansko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije k predhodnim delavnicam in pripravi predlogov pritegnil študente in mentorje Fakultete za arhitekturo.

 

Razstavo so omogočili:
_ Mestna občina Ljubljana
_ Galerija Kresija
_ Društvo arhitektov Ljubljana
_ UL, Fakulteta za arhitekturo
_ Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana
_ Arcadia Lightvear
_ Artemide
_ Svetila Philips

 

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
CONSTRUCTIVE ALPS 2015
MEDNARODNA ARHITEKTURNA NAGRADA

16. decembra 2014 sta Švica in Lihtenštajn razpisala mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps 2015 v vrednosti 50.000 evrov.

Za nagrado se lahko potegujejo projekti trajnostne prenove in gradnje objektov z območja Alp, ki so bili dokončani v letih 2010–2014. K sodelovanju so vabljeni predvsem arhitekti in investitorji, ki so z gradnjo ali prenovo svojih objektov uresničili ekološka in ekonomska kakor tudi socialna in kulturna merila trajnostnega razvoja – kot energijsko učinkovite, zadostne in konsistentne stavbe so ti projekti primer dobre prakse, kako prebivalcem in okolici zagotoviti še kakovostnejše življenje, obenem pa tudi dokaz, da se lahko pri gradnji in prenovi racionalno prepleta s čutnostjo.

 

Arhitekti in investitorji lahko na natečaju kandidirajo z največ tremi objekti vseh kategorij. Za udeležbo v prvem krogu dvostopenjskega natečajnega postopka morajo predložiti dve fotografiji, podatke o porabi energije in kratko utemeljitev, zakaj menijo, da njihov objekt sodi v kategorijo stavb, ki se odlikujejo kot še posebno trajnostne. Rok za oddajo kandidature je 12. februar 2015 do 16. ure.

 

Vsi projekti, ki se bodo uvrstili v drugi krog natečaja, bodo predstavljeni v ugledni reviji za arhitekturo Hochparterre in na spletni strani natečaja Constructive Alps, z njimi se bo mogoče seznaniti tudi na potujoči razstavi.

 

Zmagovalne projekte bo na podlagi razprave določila mednarodna žirija, ki ji predseduje švicarski novinar za področje arhitekture Köbi Gantenbein in katere člani so Giancarlo Allen (Italija), Helmuth Dietrich (Avstrija), Dominique Gauzin-Müller (Francija/Nemčija), Andi Götz (Lihtenštajn/Švica) in Robert Mair (Lihtenštajn/Avstrija). Razglasitev zmagovalnih projektov bo na podelitvi nagrad oktobra 2015.

 

Več informacij o natečaju Constructive Alps oz. mednarodni nagradi za trajnostno gradnjo in prenovo na območju Alp 2015 ter pravilij in pogojih sodelovanja je na voljo na www.constructivealps.net.

 

V pričakovanju vašega sodelovanja vas lepo pozdravljam.

Silvia Jost

Zvezni urad za prostorski razvoj (ARE)

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Dom za odskok: Rakove hiške Dom za odskok: Mreža Dom za odskok: Okvirji Dom za odskok: Skupnost
VIHARNIKI 01: DOM ZA ODSKOK - STANOVANJA ZA MLADE
RAZSTAVA

SKUPNI PROJEKT SEMINARJEV, UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURORazstava:
22.-30. november 2014: Piran, Monfort (v okviru konference Piranski dnevi arhitekture)

1.-10. december 2014: Galerija Dessa, Ljubljana

1. december 2014 ob 20.00: otvoritev in predstavitev publikacije v Galeriji Dessa

 

Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani smo v študijskem letu 2013/14 začeli ciklus projektov Viharniki, katerega namen je odzivanje na aktualne družbene in strokovne probleme. Prvi projekt Viharnikov 'Dom za odskok - stanovanja za mlade' je odziv na stanovanjsko problematiko mladih v Sloveniji. Mladi se namreč po zaključku šolanja težko osamosvojijo in se spopadajo z iskanjem zaposlitve ter stanovanj. Stanje v Sloveniji je slabše kot v večini evropskih držav. Cena stanovanj ostaja, kljub krizi, povsem nedostopna za ljudi s povprečnimi mesečnimi dohodki in mlade. Najemnih stanovanj skoraj ni več, stanovanjski krediti so vse težje dosegljivi. Mladim je dostop do stanovanja onemogočen, v kolikor jim niso sposobni pomagati starši. V prvo samostojno stanovanje se odselijo šele po tridesetem letu starosti.


Projekt 'Dom za odskok - stanovanja za mlade', ki bo ljubljanski publiki predstavljen z razstavo v Galeriji Dessa in spremljajočo publikacijo, ponuja mnoge zanimive rešitve problema prvega samostojnega stanovanja. V projektu je sodelovalo šestdeset študentov iz devetih seminarjev na fakulteti, ki jih vodijo doc. Miha Dešman, prof. Miloš Florijančič, prof. Peter Gabrijelčič, izr. prof. Tadej Glažar, prof. Jurij Kobe, prof. Janez Koželj, doc. Tomaž Krušec, doc. Jurij Sadar in prof. dr. Aleš Vodopivec. Poleg uvodnih predavanj vabljenih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s stanovanjsko problematiko (sociologinje prof. dr. Srne Mandić, arhitektov Marka Peterlina, Tadeja Žaucerja in politologa Blaža Habjana), so bila organiziralna tudi tri skupna srečanja, na katerih so študenti predstavili naloge oz. njihov razvoj.

 

Namen projekta je bil večplasten; povezati delo v različnih seminarjih, spodbuditi kritično diskusijo ter raziskovalno misel med študenti. Študenti so v okviru projekta razvijali vrsto idej: od novih oblik najemništva oz. lastništva, sobivanja in sodelovanja, stroškovno ugodnih načinov gradnje, stavbnih tipologij in možnosti njihovega križanja do inventivnih konstrukcij, materialov ter možnosti njihove ponovne oz. drugačne, nekonvencionalne uporabe. Študentske naloge so zato na razstavi in publikaciji razvrščene po sledečih temah: 'alternativne oblike gradnje', 'modularnost in različnost', 'mobilnost in začasnost', 'vse na enem mestu', 'odprte strukture' in 'majhno stanovanje - velika skupnost'.

 

Stanovanja za ekonomsko najšibkejše sloje prebivalstva so aktualna tema arhitekture zadnjih sto let. Vsi potrebujemo streho nad glavo, pa vendar so sodobna stanovanja cenovno dosegljiva le manjšini svetovnega prebivalstva in le majhnemu številu mladih v Sloveniji. Čeprav je učinkovita stanovanjska politika ena od temeljnih sestavin države blaginje, je v Sloveniji postavljena na stranski tir. Zato je pomembno, da se na probleme, ki jih vse bolj občutijo mladi in socialno šibkejši, odzivamo tudi na izobraževalnih ustanovah. Pomembno je, da izobražujemo študente v družbeno odgovorne strokovnjake, ki bodo sposobni ponuditi odgovore na tovrstne teme tudi po študiju.

 

Razstava in publikacija sta nastali v sodelovanju članic Univerze v Ljubljani - Fakulteteza arhitekturo in ALUO - Oddelka za vizualne komunikacije.

 

Sodelujoče institucije:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Univerza v Ljubljani, ALUO - Oddelek za vizualne komunikacije
Galerija Dessa v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran

Organizacijski odbor projekta Viharniki:
asis. Ana Kreč, doc. mag. Anja Planišček, doc. Jurij Sadar, prof. dr. Aleš Vodopivec

Uredništvo publikacije in postavitev razstave:
asis. Ana Kreč, doc. mag. Anja Planišček

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
32. PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE: VIZIJA ARHITEKTURE
MEDNARODNA ARHITEKTURNA KONFERENCA

22. november 2014, 10:00, Gledališče Tartini, Piran, Slovenija

lokacije: Gledališče Tartini, Piran in razstavišče Monfort, Portorož

častni pokrovitelj predsednik RS Borut Pahor


Predzadnjo soboto v novembru bo v gledališču Tartini v Piranu pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja potekala že 32. mednarodna arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture, tokrat z naslovom Vizija arhitekture. Konferenca se bo zaključila ob 20h v razstavišču Monfort v Portorožu s slovesno podelitvijo priznane mednarodne arhitekturne nagrade Piranesi in z odprtjem šestih spremljevalnih arhitekturnih razstav, med katerimi je najpomembnejša prav razstava za nagrado Piranesi 2014.

 


VIZIJE ARHITEKTURE


Tema Piranskih dnevov arhitekture 2014 raziskuje zapletenost (in morda nasprotje) sodobne vizije. Bežna definicija vizije, ki izhaja iz latinske besede videre (videti), odstira mnogoterost pomenov – 1. zmožnost videti: vid, zaznavanje, dojemanje, pogled, perspektiva; 2. zmožnost razmišljati ali načrtovati prihodnost z domišljijo ali modrostjo: ustvarjalnost, inventivnost, intuicija, zavedanje, inovacija.

 

Profesija je odgovorna za nenehno naraščanje tehnoloških, sociopolitičnih, sociokulturnih in okoljskih zahtev. Kakšna je vloga arhitekta – vizionarja? Lahko oziroma mora arhitekt prevzeti vlogo socialnega in urbanega dirigenta? Lahko prisotnost arhitekture v tehnokraciji oblikuje širše vizije? Vsaka arhitektova vizija, pa naj gre za hišo ali mesto, se razlikuje glede na kontekst, izobrazbo, mentorstvo in izkušnje. Predavatelji in program Piranskih dnevov arhitekture 2014 ponuja sodobne in raznolike interpretacije arhitekturnih vizij.


prof. Paul Robinson

 

PROGRAM

 

7 PREDAVANJ, 10 PREDAVATELJEV

BERNARDO BADER ARCHITEKTEN, Avstrija
ROK JEREB, BLAŽ BUDJA, Jereb in Budja arhitekti, Slovenija
TOMA PLEJIĆ, LEA PELIVAN, Studio UP, Hrvaška
RICARDO CARVALHO + JOANA VILHENA ARQUITECTOS, Portugalska
GABRIEL KOGAN, studio mk27, Brazilija
TOM FRANTZEN, Frantzen et al architecten, Nizozemska
LISA HUANG, Office dA, University of Florida School of Architecture, ZDA

 

2 PREDSTAVITVI
MILOŠ KOSEC, Ljubljana
MAJA CINDRIĆ, TIN ČOP, Fakulteta za arhitekturo Zagreb

6 ARHITEKTURNIH RAZSTAV
Piranesi 2014
Dom za odskok : stanovanja za mlade, študentska razstava, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani
Drobci namišljene realnosti - IAT študijski projekti, študentska razstava, Technische Universität Graz/Gradec Opeka je lepa II, Wienerberger Opekarna Ormož
Trg, ACO
Skandinavske arhitekturne impresije, Virginia Vrecl, fotografska razstava

 


1 PODELITEV MEDNARODNE NAGRADE PIRANESI

Nagrado bo izročil akad. dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Republike Slovenije za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

1 PDA VEČERNO DRUŽENJE
S hladno toplim bifejem in glasbo

 

 

ZLOŽENKA

 

Informacije in prijava: 
www.pida.si

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
NENAVADEN SEN: LE CORBUSIER V FIRMINYJU
RAZSTAVA

V imenu dekana UL FA prof. mag. Petra Gabrijelčiča, vas vljudno vabimo na otvoritev razstave »Nenavaden sen: Le Corbusier v Firminyju«, ki jo FA pripravlja skupaj s partnerji iz Écolle nationale supérieure d´architecture de Saint Étienne iz Francije. Pred otvoritvijo razstave bo tudi mednarodna konferenca o delu svetovno znanega arhitekta Le Corbusierja, kjer bodo o njegovem delu in vplivu na slovensko arhitekturo predavali priznani strokovnjaki.

 

Otvoritev razstave bo v torek, 18. novembra 2014 ob 19.00 v Stari predavalnici, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana. Razstavo si bo v prostorih fakultete mogoče ogledati v popoldanskem času do 28.11.2014.

 

PROGRAM

 

10.00 Uvodni pozdravni nagovori
  - Nj. Eksc. g. Pierre-Francois Mourier, veleposlanik Francije v Republiki Sloveniji,
  - Jacques Porte, direktor ENSASE,
  - prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan UL FA.
   
10.15 Le Corbusier izpolnitev dela -1955 – 2006
  - prof. Giles Raggot, zgodovinar, profesor arhitekture in krajine, Bordeaux, Francija
   
11.10 Chandigarh in tropska arhitektura, 50 let po Le Corbusierju,
  - prof. Rémi Papillault, arhitekt in prostorski načrtovalec, profesor na Fakulteti za arhitekturo v Toulouseu, Francija
   
12.05 Le Corbusier in slovenski arhitekti
  - dr. Bogo Zupančič, muzejski svetovalec, Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.
   
13.00 Zaključek konference

 

 

VABILO

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Josip Seissel, jugoslovanski paviljon, Svetovna razstava, Pariz, 1937.
JEZIK ARHITEKTURNEGA MODERNIZMA NA HRVAŠKEM MED OBEMA VOJNAMA
PREDAVANJE

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na predavanji:

JASNA GALJER

Jezik arhitekturnega modernizma na Hrvaškem med obema vojnama

Jugoslovanski nacionalni paviljoni med obema vojnama

Prvo predavanje – o arhitekturi na Hrvaškem med vojnama – bo v ponedeljek, 17. 11. 2014, ob 12.10 na Filozofski fakulteti (predavalnica 343).

Drugo predavanje – o jugoslovanskih nacionalnih paviljonih – bo v torek, 18. 11. 2014, ob 13.00 na Filozofski fakulteti (predavalnica 343).


Predavanji bosta v hrvaškem jeziku.


Podrobnejše informacije o predavanjih in predavateljici najdete v priponki ali na naslovu http://www.igorzabel.org/sl/news-detail/132_Seminar+Umetnost+za+kolektivno+rabo+-+Jasna+Galjer

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Pratic uprava in proizodnja – proizvodna hala Pratic uprava in proizodnja – upravna stavba NM hiša in park – vzhodna fasada Faber uprava – predavalnica Hiša glasbe – severna fasada
APERTURE | GEZA ARCHITECTURES
VABILO

Vabimo vas na odprtje razstave GEZA arhitektov iz Vidma/Udin, ki bo v ponedeljek, 20. oktobra 2014 ob 20.00 v galeriji DESSA.


Pred tem vas vabimo tudi na njihovo predavanje, ki bo ob 18.30 v Plečnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

 


APERTURE

 

Ena najbolj opaznih reči v delih arhitektov biroja GEZA je veščina zumiranja. V njunih projektih se pojavljajo stvari, ki jih opazimo od daleč, in take, ki jih opazimo od blizu. Rokodelski detajli se razkrijejo šele v zadnjem trenutku. Vztrajata pri črni barvi, ki številne podrobnosti prikriva vse do trenutka, ko se jim približamo, bodisi v stavbi bodisi zunaj nje. Arhitektura predstavlja lastne podobe s pomočjo oblikovalcev, ti pa izbirajo prave objektive, skozi katere jo opazujemo.

 

Naslov razstave Aperture – ki hkrati namiguje na odprtine, če ga beremo v italijanščini, in na zaslonko fotoaparata, če ga beremo v angleščini – je zato paradigmatičen. O fotografskih objektivih govorimo zato, ker arhitektura biroja GEZA na sodoben način uporablja trda, klasična orodja, ki so sočasno starodavna in sodobna. Za pogled na različne stvari uporabljamo različne objektive, kot pri vsakem boljšem fotoaparatu.

 

Ostajamo pri fotografiji, saj je ena od tem razstave kompozicija, torej izbiranje, kje in kaj bomo videli – znotraj in zunaj od znotraj. To je ena temeljnih značilnosti dela biroja GEZA, katerega arhitektura se prepleta s krajino, vendar ne zato, ker bi naravno prevzelo arhitektovo vlogo, ampak ker arhitektura sama pogumno in zavestno odloča o tem, kaj naj bo vidno. GEZA vztraja pri arhitekturi, v kateri se zunanjost in notranjost nujno povezujeta, se pogosto soočita druga z drugo in si po potrebi tudi nasprotujeta. Če ju ločimo, se neizogibno razvodenita in izgubita svojo moč. To je svetlobna leta daleč od nekaterih arhitekturnih usmeritev, ki v celoti izhajajo iz dialektičnega para lupina/pročelje nasproti interjerju.

 

Gri in Zucchi se zavedata, da se svet maje in da sta se označevalec in označenec podala vsak po svoji poti. Ob spoznanju, da so vse poti verodostojne, sta se odločila za tisto, na kateri oblikovanje povezuje stvari. Zato odpirata okvire, poglede in okna, ki so sestavni del površin v njunih projektih, ter tako ustvarjata nikoli povsem miroljubne stike med posameznimi sestavinami. Vešča sta starih orodij, s katerimi oblikovalec spreminja prostor – sprememb ritma, pospeševanja, krajšanja, širjenja – in jih pri natančnem oblikovanju podrobnosti tudi uporabljata. Njuno delo je izjemno uglajeno in spoštljivo do arhitekture in naročnika, do okolja in prostora, v katerem stoji, ter tudi do pravil poklica. In vendar nikoli ne zanemarita niti pomena arhitekture v svetu niti vloge arhitekta pri snovanju arhitekture.

 

Trije predstavljeni »triptihi« – Concrete, Tradition in Landscape – pri vsaki temi združujejo po eno delovno mesto in prebivališče ter nas vodijo skozi splet raziskav, ki sestavljajo večplasten in obenem neomajno preprost svet arhitekture biroja GEZA.

 

GEZA – Gri E Zucchi Architetti – je biro, ki že leta odločno in vztrajno raziskuje svetove, na zdrav način odmaknjene od mode in slogov, ki so v zadnjem času preplavili arhitekturo. Gri in Zucchi sta se izobraževala v Benetkah, a tudi drugod, saj sta oba potovala po Evropi in že v mladih letih sodelovala z nekaterimi najbolj zanimivimi tujimi arhitekturnimi studii. Nato sta ustanovila biro v Vidmu, mestu, ki je dalo nekaj najbolj znanih italijanskih arhitektov po drugi svetovni vojni. Njuna modernost je trdna in stalna, hkrati pa prijazna in spoštljiva do navad in tradicije. Ne želi vsiljevati revolucionarne preobrazbe, ampak pokazati, da so spremembe dobrodošle. Iz tega robnega položaja se je biro GEZA uveljavil doma in v tujini. Arhitekta sta bila med drugim dvakrat med finalisti za zlato medaljo na milanskem trienalu ter enkrat zmagala v kategoriji zasebnih naročnikov. Leta 2013 sta bila v finalu za nagrado Evropske unije Mies van der Rohe.

 

Giovanni Damiani


Kurator
Andrea Ciotti (Arcode)


Fotografi
Massimo Crivellari
Fernando Guerra/FG+SG
Roland Halbe
Alberto Lavit
Andrea Pertoldeo


Oblikovanje
Sebastiano Girardi


Koordinator
Tina Carletti

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURA INVENTURA 2015 - NAVODILA

Vse potrebno v zvezi s pripravo razstave boste našli tukaj.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
FRANC NOVAK: ARHITEKTURA ZA BODOČEGA ČLOVEKA
OTVORITEV

Vabimo vas na odprtje razstave avtorjev Mete Kutin in Tomaža Ebenšpangerja, ki bov četrtek, 18. septembra 2014, ob 20.00 v galeriji DESSA. Obenem vas vabmo na voden ogled s predavanjem, ki bo pred zaključkom razstave, v ponedeljek, 13. oktobra 2014, ob 19.00 v galeriji DESSA.

 

Razstava predstavlja izbrana dela Franca Novaka (1906 - 1959), prvega mestnega arhitekta Murske Sobote. Njegove stavbe z belimi fasadami, ravnimi strehami in visoko kakovostjo bivanja so ob nastanku močno izstopale iz takrat še napol vaške okolice. Pripovedovale so o novih, boljših časih. 'Za bodočega človeka so mišljene zgradbe, za onega, ki ga bo dala mogoče že naslednja generacija', je takrat razmišljal arhitekt Novak.

 

Avtorja razstave, arhitekta Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger, sporočata, da so mnoga Novakova dela, ki so nekoč uspešno združevala ideale stroke, želje naročnika in možnosti kraja oziroma časa, zaradi neprimernega prenavljanja in vzdrževanja danes podvržena degradaciji. Zato se izgubljata spomin na svetlo obdobje prostorskega razvoja Murske Sobote in spomin na pomemben prispevek k slovenski arhitekturi nasploh.

 

Razstava bo odprta do 17. oktobra 2014.

  

Vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
SKUPINA VEZALKA: IDENTITETA (OBROBJA)
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ

Skupina Vezalka je neprofitna prostovoljna skupina arhitektov, ki želi spodbuditi razpravo o arhitekturnem in socialnem potencialu, ki ga nosijo lokacije izven turističnega Centra Ljubljane. Vezalka bo poskušala povezati mlade arhitekte in uporabnike prostora skozi medije spleta, videa, fotografije in odprte debate na osrednjem dogodku 17. in 18. 10. 2014 na bodočem sedežu Slovenske filantropije. Takrat želimo predstaviti tudi vsakdanjik prebivalcev Ljubljane, ki ne živijo v Centru.


Z namenom vpogleda v vsakdanje življenje Ljubljančanov želimo pripraviti razstavo fotografij na temo Identiteta (obrobja). S fotografijami naj bi poskusili ujeti identiteto prostorov v katerih se gibljemo in izpostavjamo potenciale prostora ali pomanjkanje le teh, ... Fotografije so lahko umetniške ali dokumentarne. Avtor lahko prispeva do dve fotografiji v ločljivost primerni za tisk (150 dpi), za tisk in razstavo poskrbi Vezalka. Fotografije zbiramo do 10.10.2014.

Vabimo vas k sodelovanju in soustvarjanju zgodbe o neodkritih potencialih Ljubljane.
Če se s fotografijo ne ukvarjate, ste vseeno vabljeni na ogleda razstave in na okroglo mizo 17. in 18. oktobra.


Več o nas lahko najdete na spletni strani in Fb strani

Naš video si lahko ogledate tukaj

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
NOVA ARHITEKTURNA IKONA CELJA
RAZSTAVA

Muzej novejše zgodovine Celje vljudno vabi na odprtje razstave Nova arhitekturna ikona Celja v sredo, 8. oktobra 2014, ob 18. uri v avlo Muzeja novejše zgodovine Celje.

 

Vsebina razstave je magistrsko delo 2. stopnje Arhitekture, avtorice Jasmine Kotnik, mag. inž. arh., pod vodstvom mentorja doc. Nandeta Korpnika, univ. dipl. inž. arh.

 

Vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
32. PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE
RAZPIS

22. november 2014, Piran, Slovenija


Letošnji Piranski dnevi arhitekture s tematiko Vizije arhitekture se bo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja tradicionalno odvili v soboto, 22. novembra 2014 v Gledališču Tartini v Piranu. Deset povabljenih predavateljev iz sedmih arhitekturnih birojev bo predstavilo svoja razmišljanja in dela.

 

Na spletni starni PIDA je objavljen razpis za Nagrado Piranesi 2014, besedilo razpisa v pdf obliki pa je na voljo tudi na spodnjih povezavah:

 

RAZPIS ZA NAGRADO PIRANESI 2014

 

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO NAGRADO PIRANESI 2014

 

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
TEKTONIKA V ARHITEKTURI: FRAMPTON - SEMPER - BÖTTICHER
PREDSTAVITEV KNJIGE

 

 

Vabimo vas na predstavitev prve knjige v novi knjižni zbirki TPA - Teoretska praksa arhitekture:

 

Tektonika v arhitekturi: Frampton - Semper - Bötticher

 

Uvodne predstavitve bodo imeli arhitektka Petra Čeferin, arhitekt Peter Gabrijelčič in filozof Rado Riha.

Predstavitev bo potekala v Atriju ZRC, Novi trg 2 v torek 9. 10. 2014 ob 19h. Vabljeni!

 

Izdajo prve knjige so podprli: GH Holding d.d., Riko d.o.o. in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Dogodek poteka v organizaciji Knjigarne Azil in ga finančno podpira JAK.

 

 

 

POKUKAJ V KNJIGO

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
SODELOVANJE NA HENKLOVEM NATEČAJU ZA ARHITEKTE
NATEČAJ

Spoštovani arhitekti, Henkel vas vabi k mednarodnemu natečaju za Ceresit Facade Award 2014.

N A L O G A
Prijavijo se lahko arhitekti s svojimi najboljšimi projekti, ki vključujejo kreativno uporabo Ceresit ETICS sistemov. Glavni kriterij za zmago je oblikovanje edinstvene in posebne fasade, ki bo s svojo izvirnostjo izstopala med vsemi ostalimi.


P R I J A V A
Prijava poteka preko spletne strani za tri kategorije:
• stanovanjski objekti srednje velikosti
• stanovanjski objekti velike velikosti
• nestanovanjski objekti


N A G R A D E
Prva tri mesta v vsaki kategoriji bodo nagrajena s strani mednarodne žirije. Skupen sklad za nagrade je 24.000 evrov.
Vsi nagrajenci bodo povabljeni na zaključno prireditev, kjer bo podelitev Evropske nagrade za najbolj inovativno fasado.


DODATNA POJASNILA
Vse potrebne informacije dobite tukaj.

Vljudno vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU VLADE RS
PISMO

Spoštovani g. predsednik vlade, dr. Miro Cerar.

 

Iz dnevnega tiska smo razbrali, da nameravate resor okolja in prostora v vladi predati stranki Desus, ki je za ministrska kandidata predlagala najprej zdravnika in nato uradnico iz upravne enote, kmetijsko inženirko, bivšo županjo.

 

V Društvu arhitektov Ljubljana in v stroki smo zaradi takšne odločitve resno zaskrbljeni. Prostor je naše največje bogastvo z najvišjo dodano vrednostjo in ključno polje ustvarjanja pogojev kulturnega, socialnega in predvsem ekonomskega razvoja. Zato bi moral biti minister tega resorja strokovnjak s tega področja z znanjem in vizijo. Ne pa nekdo, ki resorja ne pozna, saj ga ne more dobro voditi. Iz do sedaj pokazanega menimo, da Desus ni stranka, ki bi imela do prostora in okolja izoblikovan konstruktiven odnos, še manj pa prostorsko vizijo razvoja.

 

O tem, da se nestrokovnjak, četudi zdravnik, pravnik ali kmetijski inženir, ne more spoznati na prostorsko planiranje, razen amatersko, ni dvoma. V arhitekturni stroki žal že leta vse vlade in ministre za prostor zaman opozarjamo, da so ena glavnih ovir v upravnih prostorskih postopkih nejasna in vedno znova spreminjajoča se zakonodaja ter uradniki na upravnih enotah brez strokovne prostorske izobrazbe. Diploma iz uprave, prava ali kmetijstva ne zagotavlja strokovnega znanja, s katerim bi lahko tak uradnik odločal o razvoju prostora ali izdaji gradbenega dovoljenja za objekte. Lahko pozna sam formalni postopek, ne more pa celovito razumeti tudi vsebine primera umeščanja v prostor. Ali ima lahko prostorsko nestrokovno izobrazbo torej minister? Predlagana kandidatka za prostorsko ministrico je stroki popolnoma nepoznana.

 

V preteklosti smo bili že večkrat priča, da so resor prostora in okolja v strankarskem kupčkanju prevzeli posamezniki, ki ne samo, da se na prostor niso popolnoma nič spoznali, posledično tudi pri samem vodenju resorja niso naredili ničesar. Zadnji strokovnjak, ki je resor odgovorno vodil, je bil dr. Pavle Gantar. Verjetno že pred 20 leti?

 

Posledica neodgovorne izbire ministrov je, da v Sloveniji prostora ne upravljamo, Občine niso sposobne planiranja in usklajevanja med sabo, gradbenega dovoljenja po regularni poti praktično ni več mogoče pridobiti v razumnem roku, država pa svoje parcialne probleme rešuje z ad-hoc rešitvami, interventnimi zakoni in podzakoni, ki posledično celoten sistem naredijo še bolj nefunkcionalen.

 

Posameznik, ki prevzame ministrstvo, na katerega se popolnoma nič ne spozna, povzroči vsaj dvoje. Da se sploh lahko za silo orientira, najprej zaposli nekaj zvestih kadrov – običajno strankarskih ali drugače omreženih, ki pa tudi padejo v neznano, nato pa praviloma na ministrstvu za vedno ostanejo kot nekoristni aparatčiki. In drugič, ker nima koncepta in vizije, tudi ničesar koristnega ne naredi – zgolj hodi v službo. Žal smo bili v stroki že velikokrat priča ministrom, ki so odkrito izkazovali, da jim je ministrovanje le družabni program ali politična kariera.

 

Ste pomislili, da bi mogoče ministrstvo za zdravje zaupali arhitektu? Zakaj pa ne, tudi kakšen arhitekt bi z veseljem hodil v ministrsko službo na Ministrstvo za zdravje. In če nič drugega, bi se mu vsaj kaj zanimivega dogajalo, kot se je slikovito izrazil nek bivši okoljski minister iz stranke Desus.

 

Naš pomislek je seveda resor v rokah Desus-a. Stranka v svojih programih ni še nikoli sestavila česarkoli vsaj približno strokovnega na področju prostora. Pri okolju je malo lažje, ker se tudi floskule primejo, o prostoru in njegovem načrtovanju pa moraš tudi kaj vedeti. Kolikor nam je znano, stranka ne razpolaga z nobenimi strokovnjaki za to področje. Nenazadnje je glede na usmeritve in prioritete stranke Desus prostorsko področje že po svoji naravi zanjo popolnoma neprimerno.

 

Prostor predstavlja osnovni pogoj za vsakršno človeško dejavnost. V njem se lahko realizirajo razvojni potenciali, ali pa se razvoj blokira – dobro so poznani aktualni primeri podjetnikov, ki so proizvodnjo preselili v tujino. Je tudi najbolj občutljiv resor – posegi so praviloma nepovratni (vsaj s stališča človeškega življenja), napake je skoraj nemogoče popravljati, razen ob nerazumnih stroških. Po drugi strani pa je prostor tudi najbolj privlačen korupcijski plen, saj so rente pri spremembi namembnosti zemljišč primerljive le še donosom pri kriminalnih dejavnostih. V tem je verjetno tudi neposredna povezava z izjemno upravljavsko razdrobljenostjo Slovenije in večnimi župani. Ali lahko nestrokovnjak poskrbi, da lokalni in privatni interesi ne povzročajo škode širši skupnosti? Ali si na čelu tega resorja lahko privoščimo posameznika, ki ne razume povezave med sedanjim upravljanjem s prostorom, našo kulturno identiteto in prihodnostjo naših zanamcev?

 

Stranka Desus ni primerna, da prevzame resor, ki je izrazito razvojno občutljiv. Iz njenega dosedanjega delovanja je razvidno, da je prihodnost ne zanima. Zanima jo sedanjost enega segmenta prebivalstva. Programsko je to stranka enega samega vprašanja. Kaj je program te stranke pri vprašanju prostora – prodati vsa državna zemljišča in naravne vire in jih pretopiti neposredno v pokojnine današnjih upokojencev?

 

Razumemo, da ste tudi vi predmet političnega izsiljevanja in kupčkanja. A kljub temu apeliramo na vas: ne žrtvujte resorja okolja in prostora! Kajti prostor je ključno polje ustvarjanja pogojev razvoja in prihodnosti vseh skupin in vseh generacij slovenskih državljanov, zato terja še posebno odgovornost.

 

Društvo arhitektov Ljubljana, Izvršni odbor

Pismo podpira tudi Društvo arhitektov Maribor

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PRAKTIČNI URBANIZEM. PRAVICA DO ZELENEGA
RAZSTAVA

Vabimo vas na odprtje razstave kustosinje Elke Krasny, ki bo v ponedeljek, 8. septembra 2014 ob 20.00
v galeriji DESSA. Razstavo bo odprla direktorica Avstrijskega kulturnega foruma, ga. Marie-Thérèse Hermges.

 

Obenem vas vabimo na predavanje Elke Krasny, ki bo v torek, 9. septembra 2014 ob 18.00 na mirujočem
gradbišču na Masarykovi cesti, med Resljevo in Kotnikovo ulico, v Ljubljani.

 

Prazno zemljišče je priložnost. Na plodnih tleh. Koliko je vredna skupnost? In koliko stane priložnost? Praktični urbanizem raziskuje urbano vrtnarjenje skozi leče neformalnih naselbin, skupnostnih urbanih akcij in prostorskih politik. Razstava, ki jo je sprva za dunajski Arhitekturni center kurirala kulturna teoretičarka Elke Krasny, kritično odstira zgodovino dejanj prebivalcev, ki proizvajajo hotenje po skupnosti in odgovarjajo na urbane in ekonomske pritiske. Usodo praznega zemljišča sproži seme.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURA= V RIMU
POTUJOČA RAZSTAVA

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljana in Društvom arhitektov Rima in province vabi na predstavitev sodobne slovenske arhitekture, ki bo 4. septembra 2014 v Hiši arhitekture v Rimu.

 

Na okrogli mizi, ki se bo začela ob 17. uri, bodo Miha Dešman, Maja Ivanič in Paola Pisanelli Nero predstavili arhitekturno identiteto Slovenije in smeri v sodobni slovenski arhitekturi glede na evropski in globalni kontekst, ob 19. uri pa bo sledila otvoritev razstave Arhitektura=, 5 let slovenske arhitekture.

 

Oba dogodka bosta potekala v okviru Protokola o sodelovanju med ljubljanskimi in rimskimi arhitekti, ki je bil podpisan 16. decembra lani v Rimu.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURA INVENTURA 2012-2014 - PRVA OKROŽNICA
OBVESTILO

Spoštovani člani DAL, spoštovani kolegi in študenti arhitekture!

 

Vabimo vas, da sodelujete na sedmi bienalni razstavi Društva arhitektov Ljubljana (DAL) Arhitektura inventura, ki bo trajala od 11. februarja do 15. marca 2015.

 

Društvo arhitektov Ljubljana si prizadeva za dvig kakovosti arhitekturne produkcije ter uveljavitev stroke v družbi, zato vsako drugo leto organiziramo v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma pregledno razstavo arhitekturnih del, ki je na ogled širši javnosti.

 

Od leta 2013 na razstavi sodelujejo tudi kolegi iz drugih arhitekturnih društev in študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Selekcijo vseh del (selekcija prinaša dodatne točke pri obnovi statusa za samozaposlene!) bodo opravili člani izvršnega odbora DAL, študentske projekte pa bo izbral selektor doc. Mitja Zorc.

 

Na razstavi lahko predstavite realizirana dela s področja arhitekture, urbanizma, notranje opreme, grafičnega in industrijskega oblikovanja ter teoretska razmišljanja o arhitekturi. Mladi arhitekti (pet let po diplomi) in študenti lahko prikažejo tudi nerealizirana dela.

 

Vsak član lahko predstavi maksimalno dva projekta, ki bosta v katalogu objavljena na isti strani, na razstavi pa prikazana skupaj na istem plakatu. Biroji, v katerih so najmanj trije člani DALa, se lahko predstavijo z max. tremi (3) panoji oziroma max. šestimi (6) projekti. Arhitekti in biroji, ki niso člani DALa, ampak člani drugih arhitekturnih društev, lahko na razstavi in v katalogu prikažejo max. 2 projekta (1 stran v katalogu in 1 plakat).

 

Ob razstavi bomo izdali tudi katalog in organizirali tematska predavanja. Ker Ministrstvo za kulturo zaradi finančnih rezov razstave tokrat ne bo financiralo, dokumentarnega filma z izjavami arhitektov in družabnega srečanja z elitnim arhitekturnim plesom zaradi finančnih razlogov verjetno ne bomo mogli organizirati.

 

KATALOG IN RAZSTAVNI PLAKATI


Glede na to, da bomo katalog predvidoma tiskali že decembra 2014, vam posredujemo natančna navodila za pripravo gradiva za katalog. Prosimo, da se navodil NATANČNO držite, sicer ne moremo odgovarjati za objavo in kakovost vaše predstavitve.

 

Navodila za izdelavo razstavnih plakatov, skupaj z vzorci razstavnega plakata in zahtevano tipografijo črk, boste prejeli v drugi okrožnici, predvidoma v novembru 2014, podatki pa bodo naknadno objavljeni tudi na spletni strani DAL.

 

RAZSTAVNINA


Priprava razstave zahteva določena finančna sredstva, ki jih od pristojnih državnih in mestnih institucij vedno teže pridobimo. Zato smo se odločili za simbolično razstavnino, ki za arhitekte znaša 60 €. Za študente razstavnine ni. Znesek se poravna v pisarni DAL ob oddaji gradiva za katalog ali po položnici na DALov TR: SI56 0201 7001 1535 736, NLB. Namen plačila: pristojbina za razstavo. Plačano položnico obvezno pošljite na DAL po pošti ali faxu 01-252 79 31 ali na elektronski naslov info@drustvo-dal.si.

Člani, ki pridobijo pokrovitelja (minimalna vsota je 250 €), so razstavnine oproščeni. Pokroviteljstvo je lahko v finančni ali materialni obliki – npr. tiskarske in grafične usluge za katalog ali tiskanje plakatov. Za pokrovitelje smo pripravili enotno vabilo, ki ga lahko dobite na DAL in pošljete morebitnim pokroviteljem.

 

Pozor! Člani DAL morajo poravnati tudi svoje letne članarine. V nasprotnem primeru član ne bo mogel sodelovati na razstavi. Razstavnino bomo šteli kot neporavnan del članarine.

 

TERMINSKI PLAN

Prosimo, da se datumov natančno držite!


1. oktober 2014: rok oddaje gradiva za katalog 
Materiale boste naložili na server (ne več preko CDjev ali USBjev). Natančne podatke vam bomo sporočili do 5.9.2014. Ob oddaji gradiva obvezno oddajte tudi prijavnico, na kateri navedite število panojev, maket …, ki jih želite razstaviti.

rok in kraj oddaje razstavnih plakatov in maket: bosta sporočena naknadno
11. februar 2015: datum otvoritve razstave: 

 

Če koga zanima sodelovanje pri pripravi razstave, naj pokliče v tajništvo DAL (ob delavnikih med 10. in 12. uro) ali piše na e-naslov info@drustvo-dal.si.

 

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
VAROVANJE DEDIŠČINE INDUSTRIALIZACIJE V SLOVENIJI: STANJE IN PERSPEKTIVE
MEDNARODNI POSVET

Spoštovani,

Združenje ICOMOS Slovenija ob podpori organizacije UNESCO Slovenija organizira 25. septembra 2014 skupaj s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Tehniškim muzejem Slovenije mednarodni posvet Varovanje dediščine industrializacije v Sloveniji: stanje in perspektive.

Več o dogodku in prijavi v priponki, ki jo najdete tukaj. Za dodatna pojasnila nam pišite na sonja.ifko@fa.uni-lj.si ali na irena.marusic@tms.si.

Vabljeni!

 

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
SLOVENIA AA VISITING SCHOOL
VABILO

Vabimo vas na javni del prvega dne poletne šole AA Visiting School Slovenia (AAVSS), ki bo v ponedeljek 7.7.2014 v Vitanjah. AAVSS letos prvič organiziramo v sklopu programa Visiting School priznane arhitekturne šole Architectural Association iz Londona. Dopoldanski program in popoldanska predavanja (Vedran Mimica, IIT, Chicago, USA) so javna


AA Visiting School Slovenia team - Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Jakob Travnik.  

Program prvega dne poletne šole – 7.7.2014
9:00 – 10:00 / reception & registration and allocation of rooms for accommodation
10:30 / start of opening mini conference including:
-    Introduction by Aljoša Dekleva (AA Visiting school Slovenia, nanotourism)
-    BIO 50 nanotourism group, Zagreb project
-    BIO 50 nanotourism group, Maribor project
-    coffee break
-    BIO 50 nanotourism group, BIO 50 exhibition project
-    BIO 50 nanotourism group, Vitanje project
13:30 / lunch break (food and drinks from local producers)
15:00 / presentation by Aljoša Dekleva
-    KSEVT architecture
-    AA Visiting School Slovenia, presentation of general themes of the workshop
15:30 / lecture by Vedran Mimica, Professor, Associate Dean of Research IIT, Chicago, USA
-    Phenomenon of Global Tourism
16:30 / presentation by Blaž Šef including:
-    inside history of KSEVT in Vitanje and personal tour through the permanent exhibition
-    presentation of highlights of Vitanje and its history and future potentials
-    personal tour through the town
19:00 / AA Visiting School Slovenia first general meeting including:
-    individual presentation of each participant (4 slides - 3 mins)
-    forming groups & discussion of groups per workshop themes
20:30 / dinner & drinks at KSEVT

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ZBOR ZA OŽIVITEV IN RAZVOJ SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA
VABILO

Vabimo vas na ZBOR ZA OŽIVITEV IN RAZVOJ SLOVENSKEGA GRADBENIŠTVA, ki bo potekal v četrtek, 3. julija 2014, ob 11. uri, na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova cesta 2, Ljubljana. Na zboru želimo združiti celotno slovensko gradbeno stroko, zato vas vse, ki ste kakorkoli povezani z gradbeništvom, pozivamo, da se nam pridružite, saj bomo tudi z množično prisotnostjo izrazili pripadnost stroki in panogi, političnim strankam in vladi pa posredovali jasen signal o tem, kako nujno potrebne so spremembe.


organizatorji:
Inženirska zbornica Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije – ZGIGM
Zbornica za gradbeništvo Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Slovenska inženirska zveza
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
UM Fakulteta za gradbeništvo
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Za lažjo organizacijo zbora vas prosimo, da najavite svojo udeležbo na elektronski naslov petra.kavcic@izs.si, najkasneje do srede, 2. julija 2014. Dodatne informacije: Petra Kavčič, telefon: 01/547 33 37.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014
RAZPIS

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je 17. junija 2014 na svoji spletni strani objavila javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za Ljubljansko urbano regijo. Z njim vabi visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz regije, da se vključijo v omenjeni program, si zagotovijo zaposlitev za določen čas in izkoristijo priložnost, da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvijejo svojo podjetniško idejo.

 

Deset izbranih kandidatov bo namreč RRA LUR predvidoma avgusta zaposlil za čas štirih mesecev. V obdobju vključitve v program jim bo agencija nudila strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja ter razvijanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, končni cilj udeležencev pa bo samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu.

 

Več o tem lahko preberete tukaj.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
NOVA PARKOVNA UREDITEV - POVEZAVA MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE‏
OTVORITEV

Južna obvoznica, izvoz center, 17. junija 2014 ob 15:30

 

Vabimo vas na otvortitev nove parkovne ureditve - povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko braje. Osnova za izdelavo projekta je bila arhitekturna delavnica Vizije so 8 : Barje, korak od mesta.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PAMETNI URBANIZEM 2014
ZNANSTVENI POSVET

»UČITI TRAJNOST«


19.-21. 06. 2014
Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana


Na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo bo 19. - 21. junija 2014 ponovno potekal znanstveni posvet Pametni urbanizem, tokrat z naslovom "Učiti trajnost".


Letošnja konferenca ima mednarodni značaj in združuje predvsem pedagoge iz več evropskih univerz, tako držav članic EU, kot tudi tistih, ki se na vstop še pripravljajo.


Obravnavana tema »Učiti trajnost« se vsebinsko naslanja naUNESCO-v program Poučevanja in učenja za trajnostno prihodnost. Program posveta je razdeljen v šest glavnih sklopov: poučevanje in trajnost , urbanistično načrtovanje in projektantske strategije, vrednote v izobraževanju, izkustveno učenje, poizvedbeno učenje in učenje izven učilnice.


Posvet je organiziran v okviru programa internacionalizacije Univerze v Ljubljani in je delno financiran iz Evropskih strukturnih skladov Evropske Unije in sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanosti in športa.
Cilj konference je ovrednotiti obstoječe pedagoške prakse in vzpodbuditi preučevanje alternativnih vizij in novih orodij za trajnostno prihodnost.


Predavanja in razprave bodo potekali v angleškem jeziku. Kotizacije ni, na dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice.


Več o programu posveta lahko preberete tukaj.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PRIPOMBE DAL V JAVNI RAZPRAVI NA OSNUTEK PREDLOGA ZRNG
PISMO

IO DAL je na MZIP poslal predlog sprememb osnutka Zakona o ravnanju z nedovoljenimi gradnjami, v katerem predlaga, da se črta člen, ki brez pogojev omogoča legalizacijo črnih gradenj starejših kot 20 let, pozdravljamo pa predlog o možnosti vsebinskih odločitev odstopanja od določil odlokov, na osnovi mnenja strokovne komisije, saj menimo, da je to lahko spodbuda za začetek nove prakse v upravnih postopkih, da bi se končno začelo odločati po pameti in ne zgolj formalistično.

 

Celotno besedilo je na voljo na spodnji povezavi.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
OFF TE GRID AND IN THE GROOVE
PREDAVANJE

Primer: Francoski otok, Avstralija
Predavanje Roberte Esbitt

 

V sredo, 18. junija vas ob 20h vabimo v Desso na predavanje ameriško avstralske arhitektke Roberte Esbitt. Predavanje bo v angleškem jeziku.

 

Kaj je sonaravno bivanje? Kaj trajnostna gradnja? V Avstraliji, »Down Under«, je nedaleč od Melbourna otok: velik, z neokrnjeno naravo, skrivnosten. Mnogi so pluli ali lovili okoli njega, a le redki so ga obiskali. S celino ni povezan. 116 prebivalcev pride nanj in z njega le s čolnom. Je izven »mreže«, brez oskrbe in infrastrukture: brez tlakovanih cest, brez električne energije, vodovoda, kanalizacije, brez odvoza smeti. Brez lokalne vlade, brez taks, brez policije in zdravnika. Ena sama majhna trgovina je tudi pošta in bife. Njegova neobičajna logistika in zanimive vedute vsakega presenetijo. To je Francoski otok. Roberta Esbitt je arhitektka in živi na otoku. Njuno hišo je po njenih načrtih lastnoročno zgradil njen mož – sam.

 

ROBERTA ESBITT je arhitektka s 30-letnimi mednarodnimi izkušnjami. Najprej je delala v San Franciscu in kasneje v Belgiji kot arhitekt Evropske komisije, nato pa se je preselila v Melbourne, kjer je 20 let vodila svoje podjetje za razvoj nepremičnin. Diplomirala je iz arhitekture na Cornell University v New Yorku, magisterij iz poslovanja z nepremičninami pa je naredila na RMIT v Melbournu, kjer trenutno poučuje. Vsako leto nekaj mesecev preživi v Sloveniji.

 

Vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
14. ARHITEKTURNI BIENALE V BENETKAH
RAZSTAVA

V soboto, 7. junija se je javnosti odprl najpomembnejši in najprestižnejši arhitekturni dogodek – 14. beneški arhitekturni bienale. Naslov, ki ga je izbral letošnji direktor Rem Koolhas v želji, da se fokus razstave z arhitektov prenese na samo arhitekturo, je Fundamentals/Temelji. Tudi nagrada za življenjsko delo ni bila podeljena arhitektu, temveč kanadčanki Phyllis Lambert, naročnici in podpornici arhitekture, zaradi katere ima New York slavno Miesovo stolpnico Seagram. Kot je v obrazložitvi dejal Koolhas: »Arhitekti delajo arhitekturo. Phyllis Lambert je naredila arhitekte.«

 

65 sodelujočih držav se predstavlja v nacionalnih paviljonih v beneških vrtovih Giardini, v Arzenalih in na različnih lokacijah v mestu. Slovenija se je letos iz Galerije A+A preselila v Arzenale, kjer predstavlja projekt avtorjev Mihe Turšiča in Dragana Živadinova Problem vožnje po vesolju – Supre:Arhitektura. Razstavo je financiralo Ministrstvo za kulturo.

 

Hrvaški arhitekturni kritik Maroje Mrduljaš pa je na kolateralni razstavi Lifting the Curtain (Dorsoduro 919) predstavil med drugim tudi Piranske dneve arhitekture.

 

Za vse, ki boste v Benetkah le en dan, priporočamo:

Arzenali: drugi del Arzenala, posebej Slovenija, Hrvaška, Arabski center, Indonezija, Argentina, Makedonija, Albanija (film), Iran, Čile, Italija

Giardini: Rusija, Francija, Brazilija, Madžarska, Grčija, Centralni paviljon in Španija

v mestu: Grafting Architecture (Katalonci), Lifting the Curtain, Yugo Ruins as Potentials (Črna Gora) …

 

Več na: http://www.labiennale.org/en/architecture/news/

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Marko Mušić: Spomen Dom, Kolašin, Črna Gora, 1976 (foto: Luka Bošković) Marko Mušić: Spomen Dom, Kolašin, Črna Gora, 1976 (arhiv M. Mušić)
SKRITI ZAKLADI »TREASURES IN DISGUISE«
VABILO

PAVILJON ČRNE GORE NA 14. MEDNARODNI ARHITEKTURNI RAZSTAVI - LA BIENNALE DI VENEZIA

Palazzo Malipiero, Ramo Malipiero San Marco, 3079

otvoritev: četrtek, 5. junij 2014 ob 18:00

razstava: 7. junij – 31. oktober 2014

 

Kuratorji: Boštjan Vuga (SADAR+VUGA), Dijana Vučinić (DVARP), Simon Hartmann (HHF Architects), Ilka & Andreas Ruby (Ruby Press) in Nebojša Adžić

 

Razstava »Treasures in Disguise« na 14. mednarodni arhitekturni razstavi la Biennale di Venezia odkriva preteklost, sedanjost in možne prihodnosti jugoslovanske arhitekture v Črni Gori.

 

Paviljon Črne Gore predstavlja štiri primere poznejše modernistične arhitekture, zgrajene v Črni Gori med 1960 in 1986: Dom Revolucije, Hotel Fjord, Kajak Klub “Galeb” in Spomen Dom. Razstava je delo kuratorjev, mednarodne skupine arhitektov in arhitekturnih kritikov, in vzpostavlja začetek razprave o urbani obnovi v Črni Gori in o prihodnosti arhitekture bivše Jugoslavije.

 

Ob otvoritvi štirih izpostavljenih objektov so zgradbe izžarevale entuziazem in zaupanje v novo nastajajočo družbo. Danes, po le nekaj desetletjih, taisti objekti izražajo popolnoma nasprotno sporočilo: slabo uporabljene (če sploh) in vzdrževane (če sploh dokončane) pričajo o zmotah modernizma in propadu federacije. Nerazumljena in necenjena dela z zapečateno usodo: razkroj in propad.

 

Toda kako se lahko otrok kolektivnega optimiza tako hitro razvrednoti? Je vzrok zatona teh stavb resnično v pomanjkanju kakovosti, ali pa nam še ni uspelo, da bi jih obravnavali z zadostno mero empatije, da bi lahko prepoznali potencial, skrit pod patino lastnega ideološkega razočaranja nad modernizmom?

 

Kuratorji paviljona verjamejo, da velja slednje. Izbrane stavbe predstavljajo kulturno dediščino, ki je predragocena, da se prepusti propadu; če dobijo drugo priložnost, nas bodo presenetile s svojimi edinstvenimi prostorskimi, programskimi in socialnimi danostmi. Namen razstave je tako vzpodbuditi javnosti, da skozi arhitekturne prezentacije notranjosti in zunanjosti štirih objektov odkrijejo svojstveno lepoto struktur, ki so danes sicer videti kot razvaline, a v bistvu nič drugega kot skriti zakladi »Treasures in Disguise«.

 

Srčno vabljeni na otvoritev paviljona Črne Gore na 14. mednarodni arhitekturni razstavi la Biennale di Venezia!

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MONOGRAFIJA MESTO:ROB
VABILO

Hiša arhitekture Maribor je v zbirki HAM Publikacije pri Založbi Pivec izdala monografijo Mesto: rob, mednarodna urbanistično arhitekturna delavnica Maribor-jug (vprašanje umestitve južne obvoznice in oblikovanja grajenega roba mesta).

 

Monografija Mesto: rob – mednarodna urbanistično/arhitekturna delavnica Maribor-jug skozi teorijo in prakso obravnava razmerja med prostorskimi in infrastrukturnimi ureditvami ter naslavlja vprašanje konceptualizacije roba sodobnega mesta. Infrastruktura v prostoru ni nevtralna, saj bistveno zaznamuje značaj prostora in vpliva na njegov razvoj glede na strateška izhodišča in zastavljene cilje trajnostnega razvoja. Umeščanje avtocest in obvoznic v lokalno okolje pa je poleg omogočanja mobilnosti potrebno premisliti tudi skozi prostorsko, družbeno, energetsko in kulturno komponento. Skozi teoretske okvire, analize primerov iz drugih okolij, primerjave in podrobnejšo obravnavo specifičnega primera mesta Maribor, prostorske konsekvence dobe mobilnosti v projekcijah razvoja lokalnega okolja njegovega južnega roba, dobijo tudi nacionalne in regionalne razsežnosti. Načrtovano usmerjanje urbanega razvoja na območjih izgrajevanja prometne infrastrukture je spoznano kot ena prioritet sodobnega urbanističnega načrtovanja ter trajnostnega preoblikovanja mesta. Celosten interdisciplinarni pristop pa je tisti, ki omogoča razumevanje kompleksnosti problematike umeščanja infrastrukture na robu mesta od koncipiranja vprašanj, priprave strokovnih podlag, različnih faz, odzivov, pa vse do izvedbe v obliki prostorskih načrtov.

 

Monografijo na 224 straneh sta uredila Uroš Lobnik in Peter Šenk, oblikovali pa Eva Prelog in Ines Štefanec. O monografiji je recenzent Miha Dešman zapisal: "Teksti skupaj predstavljajo izčrpen teoretski uvid v sodobne urbanistične teorije, ne izognejo pa se niti kritiki razmer pri načrtovanju urejanja prostora pri nas. Teoretskim tekstom sledi sklop predlogov skupin uglednih tujih in slovenskih mentorjev – profesorjev arhitekture in urbanizma ter študentov. ". Recenzent dr. Vlado Drozg pa je mnenja, da je " Monografija izvrsten dokument časa. Ponuja namreč vpogled v implementacijo ideje trajnostnega mesta, ki je bila dolgo bolj deklarativni dodatek, kot operativni instrument. Drugo, kar je v monografiji vrednega, je tema obravnave – umeščanje prometnice v prostor, in s tem povezano oblikovanje roba mesta. Gre za prva tako poglobljena razmišljanja o tej temi v slovenskem prostoru, kar je zagotovo vredno širše pozornosti."

 

Več o monografiji si lahko preberete tukaj.

 

Javna predstavitev monografije Mesto: rob bo 4.6.2014 na Fakulteti za arhitekturo, Univerze v Ljubljani v Plečnikovi predavalnici.

 

13.00 - 13.30 Uroš Lobnik (predstojnik oddelka za arhitekturo FG UM) Arhitektura in urbanizem Maribora (1992-2014)
13.30 - 14.30

predstavitev monografije Mesto: rob z okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali: 
Peter Šenk, FG UM (urednik), 
Uroš Lobnik FG UM (urednik, mentor skupine), 
Peter Gabrijelčič - FA LJ (avtor prispevka, mentor skupine), 
Maruša Zorec - FA LJ (mentorica skupine), 
Ilka Čerpes - FA LJ (mentorica skupine), 
Miha Dešman - FA LJ (recenzent), 
Stojan Skalicky – arhitekt ( MO Maribor, mestni arhitekt 2008-13), 
Milena Pivec - založba Pivec.

 

Prireditev bo potekala v soorganizaciji Hiše arhitekture Maribor, Oddelka za arhitekturo FG Univerze v Mariboru in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
AQUAE IASAE
ARHEOLOŠKA RAZSTAVA

NAJNOVEJŠE ARHEOLOŠKE NAKDBE NA OBMOČJU VARAŽDINSKIH TOPLIC

 

CANKARJEV DOM, 21. maj - 26. oktober 2014

 

Od 1. do 4. stoletja je v Varaždinskih Toplicah cvetelo rimsko naselje Aquae Iasae. Med raziskovanjem, ki ga že od leta 1953 izvaja Antični oddelek Arheološkega muzeja v Zagrebu, so ob izviru zdravilne vode odkrili kompleks javne arhitekture s kopališkimi stavbami, bazeni in baziliko ter prostor s svetišči. Najnovejše najdbe iz let 2011--12 razkrivajo zelo zanimive gradbene rešitve, številni kamniti spomeniki, reliefi, skulpture in napisi pa izpričujejo velik pomen naselja kot zdraviliškega središča v omenjenem obdobju.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
MAP PIN
MEDNARODNI OBLIKOVALSKI NATEČAJ

ROK ZA ODDAJO: 15. JUNIJ 2014

 

Odbor Trieste Contemporanea razpisuje enajsti mednarodni oblikovalski natečaj Trieste Contemporanea z namenom predstaviti najbolj izvirne oblikovalske rešitve iz srednjeevropskih držav. Vabljeni so oblikovalci iz 24 srednjeevropskih držav, med katere spada tudi Slovenija.
 
Odbor je pod okriljem italijanskega ministrstva za zunanje zadeve in Srednjeevropske pobude (SEI). Sodeluje z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana, Zavodom za sodobno umetnost Zagreb in Civico Museo di Storia Naturale Trst.

 

Več o natečaju lahko preberete tukaj oziroma v spodnji datoteki.

 

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
POBUDA ZA OBVEZNOST JAVNIH NATEČAJEV
NOVICA

Skupina Maja Farol je v okviru javne razprave ob spremembah ZGO skupaj s PIC v okviru Mreže za prostor naslovila na MzIP pobudo za spremembo ZGO v delu, ki opredeljuje obveznost javnih natečajev za javne investicije.

 

Predlagamo, da se v zakon vrne določilo, ki je predpisovalo obveznost izvedbe javnih natečajev za gradnjo objektov v javni rabi. Poleg tega predlagamo obvezne javne natečaje tudi za objekte, katerih investitor je država ali lokalna skupnost, kadar investicijska vrednost presega 1.250.000 eur.

 

Tako določilo je Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) že vseboval in je bilo na njegovi osnovi speljanih mnogo uspešnih javnih natečajev. Določilo je ob manjših spremembah opredeljevalo obveznost natečajev do 15.1.2008, ko je začela veljati novela omenjenega zakona (ZGO-1B). Ta je določanje obveznosti natečajev prenesla na določila prostorskih aktov in ostale predpise. Med slednjimi je bil verjetno mišljen predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN), ki pa obveznost natečajev opredeljuje z vrednostjo pogodbenih del za izdelavo projektne dokumentacije.

 

Od tedaj tako zakonodaja omogoča cel kup izigravanja obveznosti javnih natečajev od javno-zasebnih partnerstev do deljenja vrednosti projektne dokumentacije na manjše faze, ki ne dosegajo vrednosti opredeljene v ZJN.

 

Tako stanje je za stroko izjemno škodljivo. Odprt trg arhitekturnih idej je bistven pogoj za kvalitetno urejanje prostora. Z gospodarsko krizo se število javnih investicij niti ni radikalno zmanjšalo. Vendar pa so javni natečaji razpisani za manj kot 5% javnih investicij. Z ukinitvijo obveznosti izvedbe natečajev je odprti trg idej praktično izginil.

 

V ZGO smo že imeli sistem opredeljevanja obveznosti javnih natečajev, ki je bil ustrezen in je deloval. Zato skupina Maja Farol poziva MzIP , da tako določilo vrne v zakon, strokovni javnosti pa predlaga, da pobudo podpre in odpre široko javno razpravo o pomenu javnih natečajev za kakovost urejanja prostora.

 

Pobudo si je mogoče ogledati tukaj.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
STUDIO UP / DISCHARGE
RAZSTAVA

Galerija DESSA, ponedeljek, 26. 5.2014 ob 20h

 

Pred poletjem v Dessi predstavljamo mlajšo generacijo uspešnih hrvaških arhitektov. STUDIO UP, ki je prejel vrsto domačih in mednarodnih strokovnih nagrad in predstavil svoja dela na različnih razstavah, sta leta 2003 ustanovila Lea Pelivan (Split, 1976) in Toma Plejić (Rijeka, 1977). Lea & Toma sta leta 2009 prejela Mies van der Rohe Award – Emerging Architect, posebno priznanje za mlade arhitekte. Od leta 2008 sta gostujoča profesorja na Fakulteti za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo v Splitu.

 

Razstavo si bo mogoče ogledati do 31.7.2014

 

Lea Pelivan (Split, 1976) in Toma Plejić (Rijeka, 1977) sta leta 2001 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Zagrebu, leta 2003 pa ustanovila STUDIO UP. Zagrebško podjetje se ukvarja s sodobno arhitekturo in urbanizmom. Lea & Toma sta leta 2009 prejela Mies van der Rohe Award – Emerging Architect, posebno priznanje za mlade arhitekte. Leta 2004 sta z »Ogrodjem«, leta 2010 pa s »plavajočim pavilijonom« predstavljala hrvaško na beneškem bienalu. STUDIO UP je sodeloval na drugem in tretjem bienalu v Rotterdamu, ter 2012 na Shenzhen & Hong Kong Bi-City bienalu urbanizma in arhitekture s pavilijonom Gizmo za “Ultra Light Village” Exhibition. Od leta 2008 sta gostujoča profesorja na Fakulteti za gradbeništvo,

 

Nagrade
2007 Piranesi častno priznanje
2008 Vladimir Nazor nagrada – nagrada hrvaškega Ministrstva za kulturo
2008 Viktor Kovačić nagrada – CCA nagrada za najboljšo stavbo
2009 Mies van der Rohe nagrada – Emerging Architect Special Mention
2009 Drago Galić Award – CCA nagrada za najboljše naselje
2010 Bernardo Bernardi nagrada – CCA nagrada za najboljši dizajn
2010 Piranesi častno priznanje

 

Razstave
2004 ‘Frameworks’ – hrvaški pavilijon – La Biennale di Venezia 2004 /Benetke
2005 ‘Mare nostrum’ – 2nd Rotterdam biennale 2005 / Rotterdam
2007 ‘Power Lounge’ – 3rd Rotterdam biennale 2007 / Rotterdam
2008 ‘New trajectories: Contemporary Architecture in Croatia and Slovenia’ / Boston
2008 ‘PeaceBuilding’ – Casa dell’Architettura / Roma 2008
2009 ‘Balkanology’ – SAM / Basel
2010 ‘pavilion.hr’ – Croatian Pavilion – La Biennale di Venezia / Venice
2011 ‘Ultra LIght Village’ Exhibition – Shenzhen & Hong Kong Bi-City Biennale of Urbanism and Architecture / Shenzhen

 

Zgrajeni in projekti v delu
2003–2007 zgrajeno Gymnasium 46°09'N/16°50'E / Koprivnica
2004 zgrajeno Frameworks site-specific project / Venice - Zagreb
2005 – v delu 'Chromos-Savica Campus' / Zagreb
2006 – v delu Croatian Health Insurance Fund / Zagreb
2006–2009 zgrajeno P10-Mix Use Building / Split
2007– v delu Contarini-Mix Use Building / Split
2008-2009 zgrajeno 'Spectator Group HQ' / Zagreb
2008– v delu 'Spalato Business Tower' / Split
2009 zgrajeno Apt. / Hvar
2010 zgrajeno Hostel Golly Bossy / Split
2011–2012 zgrajeno Boutique Hostel Forum / Zadar
2011 zgrajeno Gizmo Pavilion / Shenhzen

 

www.studioup.hr

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
OD INSPIRACIJE DO INOVACIJE
VABILO

Datum: 12.6.2014

Kraj: Kulturni spomenik D125 (nekdanji Merkur), Dunajska cesta 125, Ljubljana (poleg HYPO)

 

NAMEN KONFERENCE
• Razviti netehnološko inovacijo za potrebe konferenčne dejavnosti.
• Omogočiti ljudem edinstveno izkušnjo sistemskega doživljanja (celostnega) inovacijskega procesa skozi 12 različnih tehnik.
• Razviti komercialni produkt za nov tip konferenc/delavnic po principu odprtega inoviranja.
• Predstaviti strokovnjake v slovenskem prostoru, s katerimi se lahko sodeluje pri razvoju inovacijskega procesa.

 

DOPRINOS KONFERENCE
• udeleženci doživijo celoten inovacijski proces;
• udeleženci se v vsaki fazi inovacijskega procesa seznanijo in uporabijo različne tehnike, orodja, modele in pristope za uspešno izvedbo posamezne faze;
• izmenjava izkušenj in postavljanje novega roba odkrivanja priložnosti.

 

KOMU JE NAMENJENA
Vsem, ki jih zanimajo značilnosti inovacijskih procesov in njihovo uspešno vodenje.

 

KOTIZACIJA

Za člane InCo gibanja in člane soorganizatorjev (Združenje Manager, Društvo slovenskih moderatorjev, Center Arhitekture) 40 EUR. Za ostale 120 EUR.

 

ČAS TRAJANJA

8.00 – 17.00

 

PRIJAVA NA

info@zdruzenje-manager.si ali kaja.rangus@incogibanje.si

 

OKVIREN PROGRAM

08:00 – 08:30 Registracija
08:30 – 09:15 Predstavitev vsebine in pravil; razdelitev prvih Sherwoodskih novic

09:15 – 09:30 Odhod na položaje in začetek izvajanja inovacijskega procesa

09:30 – 11:30 Prva faza inovacijskega procesa, prve 4 tehnike, prvi resni izzivi

11:30 – 13:30 Strateški premik na novo lokacijo in izvajanje druge faze inovacijskega procesa, nove 4 tehnike, novi izzivi, nove Sherwoodske novice

 

13:30 – 14.15 Interaktivno kosilo

 

14:15 – 16:15 Strateški premik na tretjo lokacijo in izvajanje tretje faze inovacijskega procesa, nove 4 tehnike, novi izzivi, nove Sherwoodske novice

16:15 – 17:00 Ogled razstave rešitev, osebne refleksije o tehnikah in poteku konference, predstavitev in razgovor o nastalih inovativnih poslovnih modelih z “Robin Hoodom” in izmenjava izkušenj o procesu

17:00 – Večnosti uporaba, nadgradnja in transformacija vsega, kar smo posrkali vase na konferenci

 

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ZDENĚK LUKEŠ
PREDAVANJE

PRAŠKA ARHITEKTURA MED OBEMA VOJNAMA (1918−1939)

 

sreda, 21.5.2014 ob 19h v galeriji DESSA
V času dogodka je v Dessi na ogled razstava Plečnikovih nagrajencev 2014.


Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani in Arhitekturna galerija Dessa vas vabita na predavanje češkega arhitekturnega zgodovinarja Zdeněka Lukeša o praški arhitekturi med obema vojnama (1918−1939). Predavanje bo v sredo, 21.5.2014, ob 19:00 v Galeriji Dessa na Židovski stezi 4 v Ljubljani (Židovska steza 4, Ljubljana, www.dessa.si).

 

Predavatelj bo uvodoma predstavil dva ključna arhitekturna fenomena v češki arhitekturi pred prvo svetovno vojno: zgodnji modernizem, predhodnik medvojnih avantgard, ki ga je v Prago prinesel Jan Kotěra, in arhitekturni kubizem, ki se je izraziteje uveljavil le na Češkem. Osrednji del predavanja bo predavatelj posvetil funkcionalizmu v češki arhitekturi, ki ga bo umestil v sočasno arhitekturno dogajanje, vključno z narodnim slogom in Plečnikovim delovanjem v Pragi.

 

Predavanje, ki bo potekalo v angleškem jeziku, sovpada z razstavo o praškem funkcionalizmu v Zgodovinskem atriju ljubljanske mestne hiše (22.5.–1.6.2014); otvoritev razstave bo 22. maja ob 17:00.

 

Zdeněk Lukeš je češki arhitekturni zgodovinar, arhitekt, publicist in predavatelj. Glavno področje njegovega raziskovanja in delovanja je češka arhitektura 19. in 20. stoletja, zlasti arhitektura secesije, kubizma, art decoja in funkcionalizma. Ukvarja se tudi z vprašanji obnove in uničevanja moderne arhitekture. Dejaven je na področju promocije moderne arhitekture, kurira različne razstave in izdaja številne knjige ter članke. V svojem delovanju posebno pozornost posveča delu Jožeta Plečnika, med drugim je bil sourednik knjige Josip Plečnik. An Architect of Prague Castle. V letih 1992−2002 je bil član ekipe predsednika Vaclava Havla, ki se je ukvarjala z obnovo in revitalizacijo praškega gradu, predvsem Plečnikovih posegov. Za dolgoletno raziskovanje in promocijo Plečnikove arhitekture je Lukeš letošnjo pomlad, aprila 2014, prejel odlikovanje Republike Slovenije za zasluge na kulturnem področju.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
VURNIKOVI DNEVI
PRIREDITEV

V Radovljici in Ljubljani so se prejšnji petek pričeli Vurnikovi dnevi, ki bodo zaznamovali 130. obletnico rojstva v Radovljici rojenega arhitekta Ivana Vurnika. Program se je pričel že v petek, ko so v Šivčevi hiši odprli priložnostno razstavo, s predstavitvijo Vurnikovih pomembnejših arhitekturnih del ter nekaj njegovih osebnih predmetov, v graščini pa so postavili razstavo z naslovom Ivan Vurnik in Helena Kottler Vurnik: spominki in celostne grafične podobe.

 

Osrednja prireditev bo ob radovljiškem krajevnem prazniku 31. maja, ki je posvečen prav rojstvu arhitekta Vurnika, ko bo potekala okrogla miza z naslovom Ivan Vurnik – arhitekt, profesor in inovator.

 

Program prireditve je na spodnji povezavi. Vabljeni!

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
Andrej Hrausky, Uroš Lobnik, Alberto Alessi, Majda Cajnko, Bernardo Bader, Conradin Clavout in Miha Dešman ob razstavi ARHITEKTURA= v Vaduzu.
ARHITEKTURA=
POTUJOČA RAZSTAVA

Razstava Arhitektura= je bila med 13. in 18. aprilom prikazana na Oddelku za arhitekturo Univerze Liechtenstein v Vaduzu, od 6. do 19. maja pa je predstavljena tudi na arhitekturnem bienalu BIMAS 2014 v Skopju.

Ob obeh otvoritvah je imel Miha Dešman tudi predavanje 5 let slovenske arhitekture, V Vaduzu je o Plečniku predaval Andrej Hrausky.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
WOOD. BUILDING THE FUTURE. LES. GRADIMO PRIHODNOST.
KONGRES ARHITEKTURE

Cankarjev dom, 13. maj 2014


Gospodarski oddelek Avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji organizira v sodelovanju s proHolz Austria kongres arhitekture. Na kongresu bodo domači in mednarodni strokovnjaki s predstavitvijo dobrih praks podali primere moderne lesene arhitekture za trajnostni razvoj mest. 

 

Program si lahko ogledate na spodnji povezavi, prijava in registracija pa je mogoča tukaj.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ALUARTFORM ZAGREB
NATEČAJ

Na mednarodnem arhitekturno-urbanističnem natečaju za Umetniško galerijo Akademije likovnih umetnosti ALUARTFORM v Zagrebu je zmagal ljubljanski arhitekturni biro multiPlan arhitekti v sodelovanju z birojem DAR612 iz Zagreba.

 

Na natečaj, ki je bil razpisan 27. januarja, zaključen pa 31. marca, je prispelo 121 rešitev. Več o natečaju lahko preberete tukaj.

 

Čestitamo!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
NAŠI ARHITEKTI IN INŽENIRJI NAGRAJENI Z GREENBUILDING INTEGRATED DESIGN AWARD
NOVICA

Primeri izjemnih praks zelene gradnje so prispeli iz vse Evrope. Strokovna komisija v sestavi Iva Kovacic (TU Vienna, Avstrija), Mattheos Santamouris (NKUA, Grčija) in Andy Sutton (BRE, Velika Britanija), je na konferenci IEECB 2014 v Frankfurtu nagradila tri projekte.

 

Naši arhitekti in inženirji ter investitor so bili nagrajeni s posebno evropsko pohvalo za dosledno uporabo načel trajnostnega razvoja pri gradnjah. Plusenergijski poslovni objekt Kobra je rezultat integralnega projektiranja, ki je uveljavljena metoda za doseganje visoke učinkovitosti v stavbah ob upoštevanju investitorjevih želja in brez nižanja kakovosti izvedbe ali višanja stroškov.

 

GreenBuilding Programme je iniciativa Evropske komisije s skoraj 10-letno tradicijo. Osrednji cilj programa je izboljšati energetsko učinkovitost v nerezidenčnih stavbah. Optimizacija porabe energije s strani končnih porabnikov pa je osrednja tema energetske politike Evropske unije.

 

Tudi Slovenija se lahko pohvali, da razpolaga s primeri vzorne evropske prakse na področju zelene gradnje.

 

Andrej Ržišnik

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DESSA 25 LET
SLAVJE

četrtek, 17.4.2014 ob 12h: tiskovna konferenca

četrtek, 17.4.2014 ob 20h: rojstnodnevno slavje


Galerija DESSA, prva slovenska arhitekturna galerija, praznuje 25 let. Nastala je leta 1989. Skozi leta neprekinjenega in kakovostnega delovanja je vzpostavila prostor za izmenjavo in spoznavanje različnih arhitekturnih idej. Po petindvajsetih letih delovanja se oziramo na prehojeno pot, ki pomeni 241 razstav v domovini in 91 razstav v tujini. K temu je prišteti še preko 98 predavanj o slovenski arhitekturi v tujini in 42 strokovnih ekskurzij. To bogato izkušnjo lahko strnemo v poziv arhitektom k večji odgovornosti do okolja, družbe in samega sebe, in v poziv politiki in širši javnosti, da perečih problemov današnjega časa ne bo mogoče rešiti brez arhitekturne stroke.

Ob Dessinem jubileju je izšla knjiga Galerija DESSA_25 let_zgodba neke vizije. Avtorja arhitekta Majda Cajnko in Andrej Hrausky sta Desso zelo uspešno vodila 25 let in za svoje angažirano delo prejela Plečnikovo odličje 2014 za življenjsko delo.

Na večernem rojstnodnevnem slavju bo za hrano ponovno poskrbel priznani chef Borut Jovan.
V času dogodka je na ogled razstava Plečnikovih nagrajencev 2014.


Zgodba o gradnji Desse


Na prostoru današnje stavbe na Židovski stezi 4 je nekoč stala sinagoga. Prvič naj bi pogorela leta 1213, zaradi česar so zgradili novo, večjo. Ko je cesar Maksimiljan leta 1515 (morda že 1513) s Kranjske izgnal Žide, so sinagogo spremenili v katoliško kapelo. Pozneje je bila kapela opuščena, stavba pa podrta šele v 19. stoletju. Sedanja stavba je bila zgrajena koncem 19. stoletja, vendar še pred potresom 1895. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je podjetje »gg. Lozić & Padovan« s Korčule odprlo gostilno, ki je delovala do konca druge svetovne vojne. Po kratkem obdobju, ko je prostore uporabljala glasbena šola, sta pritličje zasedla dva obrtnika: v manjšem prostoru je deloval finomehanik, ki je popravljal pisalne stroje, v večjem pa avtoelektrikar Klemenc, ki je v avtomobile vgrajeval radioaparate. Današnja vhodna vrata so bila tedaj dovolj velika, da je v prostor zapeljal avto. Ko sta oba obrtnika opustila obrt, so prostore spet namenili gostinski dejavnosti. Temu pa se je odločno uprla krajevna skupnost in s posredovanjem kolegice Alenke Sfiligoj, ki je stanovala v hiši, smo predlagali galerijsko dejavnost, kar je krajevna skupnost podprla. Pogodbo o dodelitvi prostorov smo že podpisali in tudi plačevali najemnino, vendar nam Kolesarska zveza več mesecev ni hotela izročiti ključev.

 

Galerijo smo zgradili v času socialistične Jugoslavije, ko so bili pogoji delovanja neprimerljivi z današnjimi časi. Zamisel se je porodila potem, ko smo si samostojni arhitekti leta 1982 izborili status samostojnih kulturnih delavcev. Ta status je omogočal ustanovitev tedaj imenovane »Trajne delovne skupnosti samostojnih kulturnih delavcev«. In če smo že bili kulturni delavci – potem smo se želeli tako tudi obnašati. Ker pa umetniške galerije običajno niso bile naklonjene arhitekturnim razstavam, samostojni kulturni delavci pa so jih potrebovali, da bi si zagotovili umetniški status, smo se odločili, da sami odpremo galerijo. Vzor nam je bila že davno zaprta londonska galerija 9H, ki je v osemdesetih letih predstavljala prostor izmenjave novih arhitekturnih zamisli. Vendar tega ni bilo enostavno izpeljati. Ni šlo le za pomanjkanje denarja, ampak za preprosto dejstvo, da v krizi socializma zakonsko ni bilo mogoče investirati v »neproizvodne dejavnosti«. Rešitev nam je (neuradno) zaupal kar glavni republiški inšpektor SDK, ki je bil prvi poklican, da nam to prepreči. Ker naj bi imela galerija od vsega začetka tudi mednarodni značaj, smo želeli pridobiti znanega arhitekta, po možnosti iz tujine. Prvi pogovori z Borisom Podrecco so potekali v evforičnem vzdušju na otvoritvi Plečnikove razstave v Parizu leta 1986, ki jo je zasnoval prav Podrecca. Takoj smo mu priznali, da nimamo denarja za tedaj nam nedosegljive honorarje v tujini. Prvotno smo nameravali galerijo zgraditi skupaj z Društvom arhitektov Ljubljane. Izvršilni odbor društva se ni strinjal z izbiro Borisa Podrecce kot projektanta. Tedanji predsednik društva Dušan Blaganje ml. jih je pomiril: »Če bi mi doma imeli enega boljšega arhitekta, ne bi bilo težav, ker pa so vsi boljši od Podrecce, sem vseeno za to, da projektira kar Podrecca.« Pozneje je društvo odstopilo od projekta in vse finančno breme je padlo na trajno delovno skupnost DESSA. Prvi načrti so nastali na poletni delavnici leta 1987 v Piranu, ko je Podrecca pričel projektirati tudi Tartinijev trg v Piranu. Na projektu galerije so sodelovali Matej Vozlič, Vesna Vozlič in Pietro Valle, sin znanega italijanskega arhitekta Gina Valleja. Pozneje je na projektu delal Matej Vozlič v Podreccinem ateljeju na Dunaju, vendar smo ga plačevali iz Jugoslavije, po tedaj zelo skromnem domačem ceniku. Gradnjo je vodil Matjaž Sušnik, nekatere zahtevnejše posege pa smo opravili kar sami. Fuge na fasadi, ki zidarjem nikakor niso uspele, je lastnoročno vrezal Štefan Šček, mozaik je položil študent krajinske arhitekture Bojan Žnidaršič. Mizarska dela je zgledno izvedlo mizarstvo Rezar (pozneje vpleteni v afero Zbiljski gaj), ki nam je dalo tudi kredit. Prepoved investiranja v neproizvodne dejavnosti ni bila edina ovira. Imeli smo tudi visoko inflacijo in plačilo depozita za pot v tujino. Legendarne so dogodivščine v zvezi s tihotapljenjem mozaika, halogenskih luči in vodovodne pipe, edinih elementov, ki smo jih uvozili. Zaradi omejitev uvoza smo večino opreme naročili pri nas. Pasarska dela je izvedel pokojni Janez Žmuc z Viča, odlili pa smo tudi štiri noge za mizo v sejni sobi. Modele za kalup nam je izdelalo modelno mizarstvo Tomosa v Kopru. Inflacija je imela tudi dobre strani. Ko smo pri Mineralu naročili monolitni kamniti umivalnik, je bil predračun izjemno visok, ko pa smo ga dejansko plačali, je bil cenejši od običajnega keramičnega. Stopnice in kroglo pred vhodom je izdelalo kamnoseštvo Kunaver in stari mojster nam je lastnoročno vklesal napis DESSA. Prostori so bili v glavnem gotovi do novega leta 1988/89, tako da je v njih že potekala novoletna zabava. Manjkala je še polkrožna oblazinjena klop, ki jo je tapetnik Kopač prinesel šele sredi zabave. Zaradi zamude mu je bilo tako nerodno, da nam jo je poklonil kot novoletno darilo. Z uradno otvoritvijo smo želeli počakati na obljubljeno Podreccino razstavo, vendar si za to nikoli ni vzel dovolj časa. Tako smo otvoritev pripravili 17. aprila 1989, z otvoritvijo razstave Plečnikovih nagrajencev. Trak v barvah slovenske trobojnice je prerezala ljubljanska županja Nuša Kerševan s škarjami, ki jih je na blazini prinesla deklica v slovenski narodni noši. Šlo je za hčer Lejlo pokojne arhitektke Ane Sfiligoj. Tedaj sem županji razložil, da je odprla galerijo, ki je bila zgrajena ilegalno. Le nasmehnila se je in povedala, da to seveda ve. Podrecce ni bilo na otvoritvi. Ko je pozneje le prišel, je Majdo Cajko vprašal: »Punčka (tako jo vedno kliče), kako se počutiš v najlepši pisarni v Ljubljani?« Dobil je pričakovan odgovor: »Lepa je že, funkcionalna pa ni!« Podrecca se ni pustil zmesti: »To je tako kot z ženskami, grde morajo biti funkcionalne, lepim pa to ni treba«. Celostno podobo galerije je zasnoval Ranko Novak in natisnili smo zloženko v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Po otvoritvi je bila galerija objavljena v nekaterih tujih strokovnih revijah, kar nam je zelo olajšalo stike s tujimi arhitekti. Prva objava je bila v katalogu Boris Podrecca, ki je izšel na Harvard University Graduate School of Design aprila 1987, še pred dokončano gradnjo. Sledile so objave v reviji Mobel Raum Design (Dunaj), februar 1989, in v L'Architecture d'aujourd'hui (Pariz), september 1989, ki je bila sicer posvečena sodobni avstrijski arhitekturi. Galerijo je omenjal tudi Gianni Contessi v članku Forme Slovene v reviji Costruire decembra 1989 in Jean-Paul Robert v vodiču po Ljubljani v pariški izdaji Vouge-a aprila 1990.


Andrej Hrausky

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PROFESOR RAVNIKAR IN LJUBLJANSKA ŠOLA ZA ARHITEKTURO
POGOVOR

Pogovor z arhitekti akademikom Stankom Kristlom, Janezom Lajovcem, Alešem Vodopivcem in Jožetom Baršijem o vsem, kar bi radi vedeli o Ljubljanski šoli za arhitekturo, predvsem prof. Ravnikarju in njegovem pedagoškem delu!

 

Pogovor, ki ga bo vodil Miha Dešman, bo potekal na FA v Plečnikovi predavalnici, 15. 4. 2014 ob 17h. Uvodoma bo zbrane nagovoril dekan Fakultete za arhitekturo Peter Gabrijelčič.

 

Dan po podelitvi Plečnikovih odličij bo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, v sodelovanju med FA, DAL in Skladom arhitekta Jožeta Plečnika potekal pogovor, posvečen Ljubljanski šoli za arhitekturo. Vprašali se bomo o linijah, ki povezujejo Wagnerjevo šolo na Dunaju, Plečnikovo, Ravnikarjevo šolo in današnjo fakulteto za arhitekturo ter sodobno slovensko arhitekturo.

 

Povabljeni gosti so vsi diplomirali pri prof. Edvardu Ravnikarju, arhitekt Kristl je bil njegov dolgoletni asistent. Pripadajo različnim generacijam Ravnikarjevih študentov, ki so s svojimi deli pustile izrazit, inovativen in konsistenten pečat v slovenski arhitekturi.

 

Vprašali se bomo, kako lahko danes razumemo in nadaljujemo bogato dediščino Ljubljanske šole in jo vključimo v način razmišljanja in delovanja sodobnih arhitektk in arhitektov ter študentk in študentov arhitekture.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PLEČNIKOVA ODLIČJA ZA LETO 2014
VABILO

Predsednik skupščine Sklada arhitekta Jožeta Plečnika gospod Zoran Janković vabi na


slovesno podelitev Plečnikovih odličij za leto 2014, v ponedeljek, 14. aprila ob 12. uri v veliki dvorani Moderne galerije, Cankarjeva 15 v Ljubljani.

 

Otvoritev razstave del Plečnikovih nagrajencev za leto 2014 bo ob 14. uri v galeriji DESSA, Židovska steza 4 v Ljubljani.

 

Podelitev Plečnikovih odličij so omogočili: člani in donatorji Sklada arhitekta Jožeta Plečnika,
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
CUKRARNA: OD TOVARNE SLADKORJA DO TOVARNE KULTURE
VABILO

Vljudno vabimo k ogledu ter na odprtje razstave, ki bo v sredo, 9. aprila 2014 ob 19. uri.

 

CUKRARNA
Nov obraz prestolnice

 

Malo zgradb je v Ljubljani tako poznanih, kot je Cukrarna. Industrijska revolucija, vojne, požari, potresi, umetniško gibanje moderne in finančne avanture, so iz nje izklesale prvovrstno stavbno dediščino, izjemno tako po obliki kot vsebini. Dolga leta je bila stavba prepuščena naključnim posegom in vztrajnemu propadanju, z letošnjim letom pa njena skoraj dvesto let stara zgodba dobiva sodoben in navdihujoč obrat.


S prenovo Cukrarne, zasnovane v arhitekturnem biroju Scapelab, bo mesto hkrati dobilo zametek širitve mestnega središča, nov prostor kulture in bodočo atrakcijo sprehajalcev in obiskovalcev glavnega mesta.

 

Cukrarna je stavba z mnogimi sloji – zgodbe in dogodki zadnjih dvesto let so se dobesedno vpili v njene opečnate zidove. Čeprav je na prvi pogled brez vrednosti, v svojih utrujenih zidovih nosi bogato vsebino. V tem smislu je ena dragocenejših stavb v mestu Ljubljana, dediščina, za katero nedvomno velja, da jo je potrebno obnoviti ter s primernimi vsebinami oživiti tako, da bo spet postala del aktivnega življenja mesta in bomo nanjo lahko ponosni.

 

VELIČASTNA ZGODOVINA


Rafinerijo sladkorja sta leta 1828 postavila Rossman in Pelican, trgovca iz Trsta. Za naložbo sta se odločila zaradi sprememb carinske zakonodaje v tedanji avstro-ogrski monarhiji in s tem med prvimi izkoristila prve zamahe industrializacije, s tem pa tudi globalizacije. Prav v Cukrarni so leta 1835 pognali prvi parni stroj na Slovenskem, kar stavbo uvršča med zibko slovenske industrije.

 

S pritegovanjem dodatnih lastnikov in kapitala je tovarna dobivala dodatne kotle, zmogljivosti in prostore. Hitro je pridobila dve nadstropji, leta 1854 pa je zrastel tudi prvi podaljšek. Sledila so leta širitev, prezidav in dozidav, s katerimi je Cukrarna dobila značilno sestavljeno strukturo. Na svojem višku je v Cukrarni delalo več kot 200 delavcev, njeni lastniki pa so desetletja beležili krepke dobičke. Leta 1858 je razvoj navidezno ustavila nesreča. Požar, ovekovečen tudi v sliki Franza Kurza Goldensteina- Cukrarna v plamenih, je bil po pričevanjih očevidcev tako strahovit, da se je stopljen sladkor cedil v Ljubljanico, “ki je več dni tekla rjava in sladka”. Dejanski vzrok za zaustavitev proizvodnje pa je bila nova tehnologija pridobivanja sladkorja iz sladkorne pese, odkrita v Franciji.

 

Stavba je nato večkrat zamenjala namembnost. Nekaj časa so v njej stanovali vojaški rekruti, kasneje je postala tobačna tovarna, po še enem požaru pa je Cukrarna cesarstvu služila kot kasarna. Po potresu leta 1895 so se vanjo zatekle družine brez strehe nad glavo. Med njimi tudi gospodinja Polonca Kalanova, ki jo danes poznamo kot stanodajalko Josipa Murna. Za prva imena slovenske moderne - Murna, Ketteja, Cankarja, Župančiča, Prijatelja in druge - je bila sobica v zapuščeni stavbi dom in hkrati prostor ustvarjanja. Tu so se družili, prebirali svojo poezijo in v njej ustvarili nekatera svoja najbolj znana dela. Po drugi svetovni vojni je Cukrarna postala zatočišče za ljudi z roba družbe, za brezdomce, mezdne delavce in prostitutke.

 


PROJEKT POPOLNE PRENOVE


Ob zgodovinskih in kulturnih razsežnostih Cukrarna zaseda tudi zelo pomembno lokacijo v urbanistični zasnovi Ljubljane. Postavljena je na samem začetku predvidenega razširjenega mestnega središča in bo tako ena od programskih atrakcij promenade, ki bo od Špice in preko mestnega središča segala do novega Fabianijevega mostu. S programskim oživljanjem Cukrarne bo vzpostavljena nova programsko atraktivna točka, pomemben gradnik širjenja središča Ljubljane proti vzhodu.

 

Prenove objekta s tako pomembno vlogo se je Mestna občina Ljubljana lotila načrtno in preudarno. Leta 2009 je razpisala anonimni javni natečaj za rešitev ureditve območja Cukrarne in med 16 prispelimi predlogi je strokovna žirija izbrala predlog arhitekturnega biroja Scapelab. Prenova historične stavbe sodi v prvo fazo urejanja širšega območja ob Poljanski cesti. Idejna zasnova za prenovo Cukrarne je bila pripravljena leta 2013, leta 2014 pa je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, kar omogoča sodelovanje na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.

 

Cukrarna je bila skozi zgodovino večkrat prezidavana in dograjevana, večkrat so njeno strukturo spreminjale tudi nesreče, požari in vrste nepremišljenih prezidav in preureditev. Zaradi vseh teh prekrivajočih in nasprotujočih si posegov, projekt prenove predvideva popolno odstranitev vseh notranjih konstrukcij. Ohranja zunanje ostenje stavbe, nosilca industrijskega duha, kot ga varuje tudi začita Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

V historično ostenje so vstavljeni moderni postori, namenjeni razstavljanju kulturne produkcije. Vstavljeni so na način, ki je izrazito sodoben in zavestno odstopa od obstoječe zgodovinske materije zunanjih zidov. V novonastali praznini sta dva velika programska volumna, lebdeča nad parterjem in med seboj povezana z mostovi in dvigalom. Ti volumni od zunaj tvorijo jasno sliko novega, sodobnega posega v zgodovinsko tkivo, navznoter pa delujejo kot prilagodljiv galerijski in prireditveni prostor. V prenovljeni Cukrani bodo svoj prostor našli tudi jazz klub, restavracija, multimedijski prostor ter specializirana knjigarna in knjižnica. V kleti zgradbe je predvidena sodobno opremljena delavnica kot podpora produkciji. Južno dvorišče je oblikovano kot prireditveni prostor, s stopničasto dvigajočimi se sedišči pod krošnjami dreves.

 

NOVA PRILOŽNOST MESTA LJUBLJANA


S prenovo Cukrarne bo Ljubljana pridobila razstavne prostore velikih dimenzij, ki bodo lahko poleg manjših gostili velike razstave in dogodke, kot sta denimo uspešna BIO in Grafični bienale. V nove razstavne prostore se bodo preselile tudi dejavnosti nekaterih drugih galerij (denimo Jakopičeve), tako da se število razstavišč v mestu ne bo povečevalo. V poklon slovenski moderni bo Cukrarna postala nova tovarna kulture, prostor živahnega prepleta sodobne umetniške produkcije vseh zvrsti, ki bo generiral nov razvoj mesta ter bo zanimiv tudi v smislu turistične ponudbe mesta.

 

S projektom prenove Cukrarne je Ljubljana dobila možnost ohranitve in hkrati sodobne intrepretacije svoje kulturne in industrijske dediščine. Vrtiljak nenehnih preobrazb Cukrarne - tovarna, uspešno podjetje, vojašnica, zaklonišče, prostor gibanja moderne, ubožnica, nesojeno nakupovalno središče – se bo tako na novo zavrtel s preobrazbo v prostor umetnosti. Ljubljana pa bo z atraktivno prenovljeno nekdanjo tovarno stopila korak bližje k uresničitvi vizije razširjenega mestnega središča mesta in jo metaforično spremenila v “tovarno” kulture.

 

Razstava bo v Galeriji Kresija na ogled od 9. aprila do 21. maja 2014.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DOMINIKANSKI SAMOSTAN PTUJ ZMAGOVALEC ARCHITIZER A+ AWARDS
OBVESTILO

Z veseljem vas obveščamo, da je Dominikanski samostan Ptuj dvojni zmagovalec Architizer A+ Awards v kategoriji »Plus Categories / Architecture + Preservation«. Prvo mesto je osvojil tako po izboru strokovne žirije (Jury Winner) kot po mnenju občinstva (Public Choice Winner).

 

Nagrade bodo podeljene 15. maja na »A+ Awards Gala« dogodku v New Yorku. Več o nagradah in dogodku si lahko preberete na tej povezavi.

 

Iskrene čestitke zmagovalcem!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DELAVNICA O PREVENTIVNEM VZDRŽEVANJU STAVBNE DEDIŠČINE – PRISTOP MONUMENTENWACHT VLAANDERS
DELAVNICA

2. april 2014: Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana in
3. april 2014: Miklošičeva 8, Ljubljana 

 

V čezmejnem projektu MACC (Modern Art Conservation Centre) raziskujemo stanje ohranjenosti in konservatorske prakse v arhitekturni dediščini 20. stoletja. Ker želimo v projektu predstaviti morebitne uporabne prakse za naš prostor, posebej predstavljamo evropsko uveljavljeno metodo preventivnega vzdrževanja stavbne dediščine, ki jo je razvila belgijska organizacija Monumentenwacht Vlaanders.

 

Delavnica bo potekala v angleščini.


Vljudno vabljeni!

 

Število mest je zaradi izvedbe delavnice omejeno, zato vljudno prosimo, da se prijavite na naslov macczrs@gmail.com do vključno 1. 4. 2014.

 

Organizira:

Univerza na Primorskem ZRS Inštitut za dediščino Sredozemlja
v sodelovanju z  

Monumentenwacht Vlaanders (Belgija)

Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)

 

2. 4. 2014 UIRS, Trnovski pristan 2
14:00 Neža Čebron Lipovec, Mitja Guštin, UP ZRS IDS:
Pozdrav in predstavitev projekta MACC
14:30 Birgit van Laar (Monumentenwacht Vlaanders), 
Krista Deridder (Monumentenwatch Antwerpen), 
Karolien Sterkmans (Monumentenwacht Vlaams Brabant): 
Monumentenwacht Vlaanders - integralni pristop h preventivnemu vzdrževanju stavbne dediščine v Belgiji (Flamska regija)
15:45 Odmor
16:00 Francesca da Porto, Università di Padova: 
Metode monitoringa in nadzora stanja kulturne dediščine 20. stoletja
16:30 Barbka Gosar Hirci, Irena Potočnik, Restavratorski center ZVKDS: 
Med teorijo in prakso
17:00

Matej Nikšič, UIRS: 

Smernice za vzdrževanje in prenovo karakterističnih mestnih območij- primer Ljubljane

17:30 Vprašanja in odgovori
   
3. 4. 2014 Nekdanja »Zadružna gospodarska banka« Ivana Vurnika 
9.30 – 15.00 Predstavitveni pregled stavbe 
KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ARHITEKTURNA ZGODOVINA 2
MONOGRAFIJA

Oddelek za umetnostno zgodovino
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
in
Galerija Dessa
Vas vljudno vabita na predstavitev monografije

 

ARHITEKTURNA ZGODOVINA 2


Predstavitev bo
v sredo, 2. aprila 2014, ob 19. uri
v Galeriji Dessa na Židovski stezi 4 v Ljubljani.

 

Znanstvena monografija Arhitekturna zgodovina 2 združuje prispevke avtorjev različnih strok, ki se ukvarjajo z arhitekturo in urbanizmom, umetnostnih zgodovinarjev, arhitektov, restavratorjev in konservatorjev. Obravnavane so teme s področja naročništva, načrtovanja in prenove spomenikov.


Prireditev je namenjena predstavitvi publikacije širši javnosti, pa tudi diskusiji o aktualnih problemih in usklajevanju mnenj, kar bi lahko doprineslo k bolj razumevajočemu in tvornemu sodelovanju arhitektov, umetnostnih zgodovinarjev, konservatorjev in drugih.

 

Publikacija je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani, uredili sta jo Renata Novak Klemenčič in Martina Malešič, svoje prispevke pa so v njej objavili: Darka Bilić, Dubravka Botica, Živa Deu, Peter Fister, Jasna Galjer, Mateja Golež, Tomaž Pazlar in Tomaž Majcen, Nataša Jakšić in Karin Šerman, Renata Komić Marn, Predrag Marković, Renata Novak Klemenčič, Aleksander S. Ostan, Mija Oter Gorenčič, Tina Potočnik, Eva Sapač, Igor Sapač, Helena Seražin, Lara Slivnik in Tadej Brate, Marko Špikić, Petra Šušteršič, Rebeka Vidrih, Aleš Vodopivec.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
DOMINIKANSKI SAMOSTAN PTUJ FINALIST ARCHITIZER A+ AWARDS
NAGRADE

Z veseljem vas obveščamo, da je strokovna žirija izbrala Dominikanski samostan Ptuj kot finalista v kar dveh kategorijah letošnje izvedbe Architizer A+ Awards. V obeh kategorijah se poteguje tako za nagrado žirije (Architizer A+ Jury Award) kot za nagrado občinstva (Architizer A+ Popular Choice Award). Več o nagradi si lahko preberete tukaj.

 

Ker se projekt poteguje tudi za nagrado občinstva lahko za projekt glasujete na spodnjih povezavah. Glasovanje se je pričelo 4. maja in traja do vključno 24. maja. Vsak glas šteje. Hvala!

 

Glasovanje v Plus Categories: Architecture + Preservation category

Glasovanje v Typology Categories: Cultural: Theatres & Performing Arts Centers category

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
ŠTUDENTSKA RAZSTAVA PRI PREDMETU SMART ARHITEKTURA
RAZSTAVA

četrtek, 13. 3. 2014, ob 18.00, Razstavni prostor Rotovž, Trg Leona Štuklja v Mariboru

 

Vabimo vas odprtje študentske razstave del pri predmetu SMART ARHITEKTURA Poskus oživitve dela trga, in prenos vsebine Umetnostne galerije Maribor v center mesta.

Pod mentorstvom izrednega profesorja mag. Aleša Prinčiča in asistenta Tomaža Jelovška razstavljajo študentje druge stopnje arhitekture Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru:


DANIELA BAJC, PETER DITRIH, MIHA DOMJAN, ANDREJA GRANFOL,
JERNEJA HABJAN, JOSIPA HORVATEK, ANDREJ HRIBERNIK,
KALTRINA JASHANICA, TINA KOLAR, SIMON KOMAR, ROK KONCILIA,
MAŠA KRESNIK, IRIS KUS, KARIN LAMBIZER, MAJA LEŠNIK, TJAŠA
LOČAN, SAMO LORBER, NUŠA LOVIŠČEK, MONIKA MAJCEN, NINA
MATJAŠIČ, ANA MILOSAVLJEVIĆ, JERNEJ OPRČKAL, MAJA POLŠE,
GREGOR SAGADIN, ANA STOPAR, ENEJ VERLIČ, SVETLANA
VOGRINEC, KATJA ZAKELŠEK, TINA ŽIHER, MARCEL ŽNIDARIČ.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
POKAŽI IN POVEJ – ARHITEKTURNE ZGODOVINE IZ ZBIRKE
RAZSTAVA

V sredo, 12. marca, se ob 19:00 uri v Arhitekturnem muzeju TU München, odpira razstava
“POKAŽI IN POVEJ – arhitekturne zgodovine iz zbirke”.


SADAR+VUGA se razstave udeležuje z zgodbo zakulisja nastanka enega prvih in najodmevnejših
projektov biroja, Gospodarske zbornice Slovenije. Natečajna maketa objekta GZS, knjiga “3D-2D
Adventures in and out of architecture” in fotografija Gospodarske zbornice Slovenije bodo postali del
stalne zbirke Arhitekturnega muzeja TU München.


“Arhitektura je z začetkom 21.stoletja podvržena radikalnim spremembam. Arhitekturno snovanje
je do sedaj temeljilo na manualnih procesih in medijih, kot so risba in makete, ki so bile fizične priče
delovnih procesov arhitektov. Skice, risbe in makete iz arhivov in osebnih zbirk so predstavljale
osnovo za raziskovanje in predočanje arhitekturne zgodovine. Z digitalno revolucijo je računalniško
vodeno načrtovanje drastično spremenilo ključne procese načrtovanja in realiziranja arhitekturnih
projektov, fizične sledi procesa so sedaj v digitalni obliki; kot nabor podatkov v bitih in bajtih berljivi le s
specializirano programsko opremo, in z nemerljivo trajnostjo.


Kaj prinaša prihodnost arhitekturnim zbirkam, ki so do sedaj izhajale iz resničnih, otipljivih objektov?
Arhitekturni muzej TU München pomeni eno največjih zbirk, posvečenih evropski arhitekturi in v svojih
arhivih zajema veliko gradiva za navdih bodočim raziskovanjem in predstavitvam. Posebnega pomena
za javnost je dosledno dokumentirana zgodovina vsakega objekta iz zbirke.


Razstava “POKAŽI IN POVEJ –arhitekturne zgodovine iz zbirke” prikazuje zgodovinsko bogastvo
zbirke z izborom pomembnejših eksponatov. Ročne skice, makete, pisma, knjige, računi, teksti in
odtisi- vsak eksponat zbirke se nanaša na arhitekturne procese, in hkrati govori svojo zgodbo: bodisi o
zgodovini stavbe, izgradnji, načinu dokumentiranja, fizičnem in kulturnem kontekstu bodisi o biografiji
avtorja. Zgodbe spremljajo izjave arhitektov samih o konceptih, metodah, teorijah in idejah v obliki
pisem, knjig, avdio in video posnetkov.


Muzejska zbirka se neprenehoma širi in oblikuje, ter tako nudi prostor za živahne in odmevne študije
preteklosti in sedanjosti, za raziskovanje, izobraževanje in predstavitve. POKAŽI IN POVEJ podaja
vpogled v zakulisje in nove perspektive ter skozi dialog o zgodovinskim in sodobnem gradivu išče
odgovore na vprašanja glede trenutnega stanja, usmeritve in prihodnosti zbirke.”


Vabljeni k ogledu razstave “SHOW AND TELL, Architekturgeschichte(n) aus der Sammlung”,
v Arhitekturmuseum der TU München (Pinakothek der Moderne), ki bo odprta med 12. 3. in
15. 6. 2014!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
VOGADORS | ARHITEKTURNI VESLAČI
RAZSTAVA

V ponedeljek, 3. marca ob 20.00 vas vabimo v galerijo Dessa na odprtje razstave izjemno zanimivih projektov mladih katalonskih in balearskih arhitektov.

 

Predstavljenih bo 9 arhitekturnih projektov mlade generacije arhitektov oziroma arhitekturnih veslačev Katalonije in Balearskih otokov. Poleg estetske in tehnološke dovršenosti njihovo arhitekturo odlikujeta inteligenten način razumevanja prostora, lokalne tradicije in kulture ter inovativna uporaba klasičnih materialov.

 

Razstavljajo:
Núria Salvadó, David Tapias — Vrtec, Pratdip
Blancafort-Reus Arquitectura — Hiša za tri sestre, Bullas
Josep Camps, Olga Felip — Zunanji bazen, slačilnice in športni center, Jesús
Francisco Cifuentes Utrero — Hiša za umetnika, Bunyola
Meritxell Inaraja — Rehabilitacija stare kovnice denarja v kulturni center, Barcelona
SMS arquitectos — Razširitev srednje šole IES Josep Sureda i Blanes, Palma
Bosch.Capdeferro Arquitectures — Hiša Collage, Girona
Jaime J. Ferrer Forés — Prenova tovarne Can Ribas v center lokalne skupnosti, Palma
David Sebastian, Gerard Puig — Šola za umetnost in oblikovanje, Amposta

 

Pred razstavo bodo imeli arhitekti ob 18h predavanje na Fakulteti za arhitekturo.

 

Vabljeni!

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PROSTOR IN GRAFIKA
RAZSTAVA

V ponedeljek, 17. februarja vas ob 20h vas vabimo v galerijo Dessa na odprtje razstave študentske delavnice Dessa.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
UNCUBE
PREDSTAVITEV SLOVENSKE ARHITEKTURE

Uncube, mednarodna revija za arhitekturo in več, je pravkar izdala novo številko, v kateri predstavlja slovensko arhitekturo.

 

Uredniki revije Uncube so Sophie Lovell, Florian Heilmeyer, Rob Wilson in Elvia Wilk. Uredništvo je v Berlinu, izdaja pa ga BauNetz, najbolj bran nemški spletni časopis o arhitekturi od leta 1996.

 

Revijo si lahko ogledate tukaj.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
OBČNI ZBOR DRUŠTVA ARHITEKTOV LJUBLJANE
VABILO

Spoštovane članice in spoštovani člani Društva arhitektov Ljubljane!

 

Vljudno vabljeni na 29. redni občni zbor DAL, ki bo v sredo, 12. ferbruarja 2014 ob 17.30 uri v Galeriji Kresija na Stritarjevi 6 v Ljubljani.

 

V kolikor se občnega zbora ne morete udeležiti, lahko predčasno volite v pisarni DAL, Karlovška 3/I, v ponedeljek, 10. ali v torek, 11. februarja 2014, med 10. in 12. uro.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PLEČNIKOVA PRIZNANJA ZA LETO 2014
RAZPIS

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika za leto 2014 razpisuje osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.

 

Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo  ali  delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

 

Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.

 

Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije. Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta.

 

Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 20. februarja 2014 na naslov:

 

Društvo arhitektov Ljubljane

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

Karlovška 3/I

1000 Ljubljana

 

Razpisu je potrebno priložiti izjavo o avtorstvu predlaganega dela.

Plečnikova odličja za leto 2014 bo izbrala žirija, ki jo bo imenovala Skupščina sklada.

 

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
“2014 TILE AWARD” NEWCOMER COMPETITION
NATEČAJ

NATEČAJ ZA MLADE ARHITEKTE IN OBLIKOVALCE POD 35. LETOM STAROSTI

 

ROK ZA PRIJAVE: 10 februar 2014

 

AGROB BUCHTAL v sodelovanju z arhitekturno revijo AIT razpisuje že tretji natečaj “Tile Award”, v katerem poziva arhitekte in oblikovalce, mlajše od 35 let, k oblikovanju sodobnih in nekonvencionalnih interierjev z uporabo keramičnih oblog. 

 

Več lahko preberete v priloženi dokumentaciji in na povezavi.

 

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
RUŠEVINA KOT ARHITEKTURNI OBJEKT
VABILO

V založbi društva Praznine je izšla knjiga Miloša Kosca, Ruševina kot arhitekturni objekt. Knjiga je prva iz sklopa avtorskih del in prevodov, ki bodo izhajali v zbirki Drugi prostori. 

 

Vabimo vas na predstavitev knjige, ki bo v četrtek, 23.1.2014 ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi ulici 7 v Ljubljani. 

 


O KNJIGI

Ko je gospodarska kriza prekinila z iluzijo o nezadržnem napredku po »koncu zgodovine«, so se strani medijev in stene fotografskih galerij začele polniti s podobami zapuščenosti in propada. Ekonomska in družbena kriza je obnovila zanimanje zahodne družbe z ruševinami in jo povezala z ruševinsko pokrajino Detroita, ZDA ter z na pol zaključenimi ljubljanskimi gradbišči. Fascinacija z ruševinami pa ima že častitljivo tradicijo, ki kot senčni dvojček spremlja zahodno družbo vse od rojstva modernosti v 18. stoletju naprej. Zakaj je v dobi, ki si je za nalogo zadala izgon iracionalnosti s pomočjo razuma, ravno odvečno postalo tako navdihujoče?

»Pred svežimi ruševinami, ki dajejo čutiti pokol, nihče mirno ne sanjari.« 

 

Ruševine so bolj kot katera koli druga arhitektura zaznamovale 20. stoletje, polno uničenja in vonj. Zato je toliko bolj presenetljivo, da so navadno odrinjene iz arhitekturne misli kot ostanek romantične fascinacije in preveč razgrete domišljije. Teza te knjige je ravno obratna: razlog za odsotnost ruševin iz arhitekturnih diskurzov je morda v nepripravljenosti arhitekture, da bi mislila z modernostjo povezane probleme, ki jih ruševina brezkompromisno odpira. Navsezadnje ne gre samo za temačno alegorijo uničenja, ampak tudi za objekt upanja; propad gre z roko v roki z gradnjo novega.

 

 

Na dogodku bo knjigo možno tudi kupiti. Cena izvoda je 17€, naročite jo lahko na info@praznine.si, kmalu pa bo dostopna v knjigarnah po Sloveniji.

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.
PIRANESI 33

Decembra 2013 je izšla nova številka revije Piranesi, 1. srednjeevropske arhitekturne revije za kulturo prostora, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1992 pod okriljem založbe Ustanove Fundacije Piranesi.

 

Naslovna tema širše obravnava arhitekturno ikono Vilo Tugendhat v Brnu arhitekta Miesa van der Roha, in sicer v dveh sklopih. V prvem umetnostni zgodovinar Vladimir Šlapeta obravnava vpliv arhitekturnega dogajanja v mednarodnem prostoru na nastanek in obliko Vile Tugendhat ter neodobravanje razkošja s strani določene arhitekturne stroke. V drugem delu članka I. Černa in D. Černouškova  obravnavata umetnostno-zgodovinsko plat vile, njene naročnike in usodo, ki je doletela vilo v medvojnem času. Članek zaključi opis prenove, ki je potekala pod vodstvom arhitekta Ivana Wahle.

 

V rubriki Intervju se urednik revije Robert Potokar pogovarja z mladim arhitektom Bernardom Baderjem, ki je na Piranskih dnevih arhitekture 2012 prejel glavno nagrado Piranesi za realiziran projekt Muslimanskega pokopališča v Altachu v Avstriji. Predstavljeni sta priznanji Piranesi 2012, Veslaški center v Italiji arhitektov act_romegialli in Trg Eduarda Wallnoferja v Avstriji arhitektov LAAC in Stiefel Kramer.

 

Rubrika sodobne arhitekture obravnava Srednjo tehnično šolo v Kopru, Kongresno kulturno središče Dominikanski samostan na Ptuju, Osnovno šolo Gabelsberger v Gradcu, Poslovno-industrijski kompleks Pratic f.Ili Orioli v Udinah, prenovo ruševin Szatmary v Peču in enodružinsko hišo Mšeno na Češkem. 

 

Revija se zaključi z oblikovanjem Domna Frasa in tremi recenzijami slovenskih arhitekturnih knjig.

 

 

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE